Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Historia

1945 r.

Publiczna Szkoła Powszechna w Sułowie założona została dnia 01.09.1945 roku przez Tadeusza Suchorowskiego mianowanego na jej kierownika szkoły

01.08.1945r. 02.09.1945 odbyło się uroczyste poświęcenie budynku szkolnego wybudowanego w 1926r. Dwa dni później rozpoczął się pierwszy w historii szkoły rok szkolny.

Pierwsi nauczyciele to: Tadeusz Suchorowski i Jan Demski. Liczba uczniów 57.

We wrześniu tego roku zajęto w Rynku budynek dla szkoły i urządzono w nim 3 sale szkolne i 1 gimnastyczną. Dzieci uczęszczające do szkoły pochodziły z następujących miejscowości: Sułów, Nowa Wieś, Miłosławice, Słączno, Łąki, Gruszeczka, Kuźnica Sulejewska (Sułowska), Brodzia. We wszystkich tych miejscowościach , oprócz Słączna, były szkoły ale nieczynne z powodu małej ilości uczniów i braku nauczycieli. Na przełomie z 45/46 roku działały przy szkole KOŁO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA, ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, KÓŁKO DRAMATYCZNE i CHÓR SZKOLNY.

1 listopada 1945r. uruchomiono przy Szkole Powszechnej w Rynku publiczne przedszkole. Zapisało się 50 dzieci w wieku od 3 6 lat, pierwszą wychowawczynią była Helena Tarka. 15 kwietnia T. Suchorowski uruchamia pierwszą w powiecie Gminną Bibliotekę Publiczną w Sułowie.

1955 - 1960

W roku 1955 liczba uczniów wzrosła do 308, nauczycieli było 8.

Rok 1955 był czasem intensywnego rozwoju sportu wśród młodzieży szkolnej. Przy szkole istniało boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, skocznia i bieżnia na 100m.

29.I.1956r. odbyły się pierwsze igrzyska harcerskie w Miliczu. Do końca 1957r. liczba nauczycieli wzrosła do 9 a uczniów do 331. 08.III.1957r. powstała przy szkole powszechnej Szkoła Przysposobienia Rolniczego dla uczniów, którzy ukończyli 7 klas.

SZKOŁA Rolnicza istniała 2 lata. Semestr był podzielony na 2 okresy. Pierwsza część teoretyczna trwała od 01.XI do marca, natomiast praktyka od kwietnia do października. W zajęciach uczestniczyło 31 uczniów. Kierownikiem szkoły został Tadeusz Suchorowski. Wykładali również: Jan Bartczak a potem Jan Duda.

W roku 1958 liczba nauczycieli wynosiła 10, uczniów było 356. Działało 12 klas oraz biblioteka szkolna, która liczyła 1810 egzemplarzy książek. 21.VI.1958r. otwarcie harcerskiej przystani kajakowej w Sułowie. 31.X.1958r. powołano Komitet Budowy Szkoły 1000 lecia. 15.X.1958r. powstał internat kierownikiem został Jan Nawrocki.

03.IV.1960r. rozpoczęto budowę szkoły 1000 lecia.

1962 - 1970

22.VI.1960r. wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły Pomnik 1000 lecia w Sułowie w 16 rocznicę wyzwolenia Polski. Dnia 30.III.1962r. techniczne przekazanie szkoły 1000 lecia w Sułowie. Natomiast dnia, 02.IX.1962r. oddanie do użytku Nowej Szkoły. 15.I.1963r. zamknięto szkołę 1000 lecia z powodu awarii pompy. Dla szkoły była to Zima 1000 lecia. 30.X.1963r. zakończenie roku szkolnego. 1969r. XXV lecie PRL-u oraz dwunasty rok istnienia SPR przekształconej 01.IX.1968r. na Zasadniczą Szkołę Rolniczą (2-letnia) 29.VI.1967r. zgłoszenie SP Sułów do konkursu Szkoła piękna i zadbana. 1970 r. Podjecie budowy szklarni doświadczalnej przy szkole oraz otwarcie świetlicy z dożywianiem do 100 dzieci.

1971 - 1980

W latach 1972/73 nastąpiła reorganizacja szkolnictwa pod hasłem Doskonalenie pracy szkoły.

1.01.1973 r. S.P. w Sułowie została podniesiona do rangi Zbiorczej Szkoły Gminnej. Gminnym dyrektorem szkół został ówczesny dyrektor szkoły w Dunkowej Henryk Bilski, a zastępcą do spraw wychowania Danuta Mulik.

Dnia 16.06.1973 r. pożegnano kierownika i dyrektora SP Sułów Tadeusza Suchorowskiego, który pełnił funkcję w szkole przez 28 lat. Otrzymał on stanowisko wizytatora przedmiotowego wychowania muzycznego na terenie powiatu Milicz i Trzebnica. Tadeusz Suchorowski pozostał jeszcze w SP Sułow, ale już jako nauczyciel.

Lata 1973/74 to działalność nowej szkoły. Zlikwidowano punkty filialne w Niezgodzie, Piotrkosicach i Rudzie Sułowskiej. Ograniczono szkoły w  Olszy i Praczach i przekształcono je w filie Zbiorczej szkoły Gminnej w  Sułowie. Organizacja tych szkół przewidywała klasy od I do II w tym klasę I oddzielnie od pozostałych oraz powstanie ognisk przedszkolnych dla dzieci 6-letnich. 1.09.1974 Zespół Szkół Gminnych otrzymał autobus na dowóz uczniów do szkół. W listopadzie 1974 r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania oraz Komenda Główna ZHP zorganizowały konkurs pod hasłem Klub szkół otwartych. We wrześniu 1975 r. ogłoszono wyniki konkursu w Miliczu ZSG w Sułowie zajął I miejsce, natomiast na szczeblu wojewódzkim szkoła w Sułowie otrzymała wyróżnienie. W roku 1976 w czerwcu nasza szkoła znowu została wysoko oceniona w konkursie i  otrzymała dyplom uznania nadany przez Ministerstwo Oświaty i  Wychowania. W czerwcu 1975 r. zlikwidowano powiaty, gminy podlegały bezpośrednio województwom. GZS w Sułowie podlegał Kuratorium Oświaty i  wychowania we Wrocławiu. 1975 rok to również 30 rocznica wyzwolenia Sułowa. W tym też roku w szkole wprowadzono podział klas na: PACHOLĘTA klasy I-III SZTUBACY klasy IV-V ŻACY klasy VI-VIII

1.11.1977 r. szkole nadano imię patrona Juliusza Słowackiego. Komitet Rodzicielski ufundował sztandar na którym widniał wizerunek patrona szkoły. Na przełomie 1997/98 zlikwidowano jeden z filii GZS w Praczach. W tym roku koło dramatyczne przedstawienie Balladyna J.Słowackiego- dochód z występu w wysokości 500 zł. przekazano na budową pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 19.01.1979 r. spotkanie w szkole z  Januszem Gajosem odtwórcą głównej roli w filmie Czterej pancerni i  pies.

1981 - 2000

W styczniu 1983 r. Sejm uchwalił wprowadzenie do szkół Karty nauczyciela. W tym też roku utworzono ognisko Związku Nauczycielstwa Polskiego. We wrześniu 1983 r. przyjęto do kadry nauczycielskiej pana Mariusza Bilskiego-nauczyciela fizyki oraz pana mgr inż. Wiesława Mulika - nauczyciela chemii, biologii i wych. muzycznego. W kwietniu 1984 r. przyjęto do grona nauczycielskiego mgr Edmunda Bienkiewicza nauczyciela w-f. Również w czerwcu tego roku Henryk Bilski odchodzi na emeryturę. Na stanowisko dyrektora mianowana została pani mgr Danuta Mulik, a zastępcą pani Elżbieta Miller. We wrześniu 1984 r. przyjęto nowego nauczyciela pana Mariana Kucharskiego.

25.01.1985 r. obchody 40 rocznicy powrotu Ziemi Sułowskiej do Macierzy. Szkoła tętniła życiem organizowano mecze piłki nożnej i siatkówki pomiędzy nauczycielami a uczniami szkoły.

1 września 1999 r. utworzono w Sułowie klasy gimnazjalne. Dyrektorem szkoły została pani mgr inż. Krystyna Piosik. 9 września 1999 r. przez Sułów biegła trasa wyścigu kolarskiego Tour de Pologne.

2 października 1999 r. w SP Sułów zorganizowano I sympozjum ekologiczne pod nazwą Postawy proekologiczne u progu XXI wieku. Organizatorami sympozjum byli: mgr inż. Krystyna Piosik, mgr inż. Hanna Jankowska, i  mgr inż. Krystyna Gans z Wrocławia. 16.01.2000 r. I Festiwal Kolęd i  Pastorałek w SP Sułów, organizatorem festiwalu była Salezjańska Organizacja Spotrowa Salos Avanti, a honorowym gościem burmistrz Waldemar Wall, który dokonał uroczystego otwarcia. Wśród nagrodzonych znalazły się uczennice SP Sułów: Anna Zdobylak, Julia Janczura, Joanna Mulik.

2001 - 2002

 • 3 września nastąpił rozdział Gimnazjum i Szkoły Podstawowej na dwie osobne jednostki. Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie został mgr inż. Wiesław Mulik, a zastępcą mgr Mirosław Niedbała. 5 września w SP Sułów odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły. 26 września odbyły się wybory do szkolnego Samorządu Uczniowskiego: - przewodniczący Tomasz Tarczyński - zastępca Anna Czech - członkowie: Konrad Stasiewicz, Paweł Trzeciak, Karol Jasiński, Joanna Mulik, Maciej Plota, Sylwia Jasińska.

 • 14 października obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie zorganizowali apel dla grona pedagogicznego, na który przygotowali program artystyczny. Jest taki jeden dzień, w którym serca wszystkich biją mocniej, a oczy wyrazić chcą dziękuję. Takimi słowami uczniowie dziękowali nauczycielom za trudy pracy w szkole. Do życzeń dołączył się również dyrektor szkoły pan Wiesław Mulik oraz zastępca burmistrza pan Stanisław Kuśnierz.

 • 10 listopada szkoła przygotowała uroczystą akademie z okazji Odzyskania niepodległości przez Polskę. Szkoła organizowała przeróżne konkursy m.in. Konkurs na portret Juliusza Słowackiego i Kwiaty na cały rok. 12.11.2001 r. SP Sułów odwiedził poseł na sejm RP Piotr Kozłowski.

 • 21.11.2001 r. uczniowie SP Sułów pod opieką Aliny Snażyk uczestniczyli w I Forum dyskusyjnym Powiat Milicki a Unia Europejska. 6.12.2001 r. szkoła zorganizowała Mikołaja dla dzieci pod hasłem Paczka dla każdego.

2002 - 2003

 • 21.01.2003 r. Powiatowy konkurs plastyczny na plakat Ludzie niepełnosprawni w świecie ludzi zdrowych, wyróżnienie: Szymon Sorbicki, Dorota Piosik,

 • 03.04.2003 r. I Powiatowy Konkurs Plastyczny Jestem wolny, wyróżnienie: Maria Piosik, Małgorzata Pawłowicz,

 • 13.05.2003 Dunkowa, II Powiatowy Konkurs Zabawy z językiem polskim I miejsce Agata Szocik,

 • 29.04.2003 III Powiatowy konkurs ortograficzny Mistrz Ortografii organizator SP Sułów,

 • 08.05.2003 I Powiatowy konkurs przyrodniczy Co wiem o przyrodzie organizator SP Sułów,

 • 08.04.2003 SP Nr 2 Milicz II Powiatowy konkurs W świecie baśni H. Ch. Andersena, II miejsce: A. Śmierzchała, M. Maleszka, 28.02.2003 SOS-w Miliczu I Powiatowy Konkurs Rysunków Komputerowych II miejsce: K. Jasiński, J. Mulik,

 • 30.04.2003 ZS Krośnice II Powiatowy konkurs Z mitologią za pan brat III miejsce SP Sułów,

 • 27.05.2003 ZS przy Neuropsychiatrii w Krośnicach II Powiatowe Warsztaty Plastyczne Mistrz i jego uczeń (integracja uczniów z różnych szkół),

 • 21.02.2003 POMP Milicz II forum dyskusyjne Powiat Milicki z Unia Europejska,

 • 03.06.2003 r. Ponadregionalny konkurs plastyczny Ludzie niepełnosprawni w świecie ludzi zdrowych, I miejsce: Emilia Wasiczko, Małgorzata Pawłowicz, II miejsce: Izabela Iwachów, Barbara Iwanicka, Dorota Piosik, Małgorzata Milian, Szymon Sorbicki,

 • 05.2003 r. Powiatowy Konkurs Ortograficzny kl. I-III, II miejsce Daria Nóżka,

 • 05.2003 r. Powiatowy Konkurs Wesołe myślenie, Piotr Piosik, Krzysztof Krawczyk, szkoła uczestniczyła w zawodach sportowych osiągając wyniki: w zawodach gminnych sztafetowe biegi przełajowe chłopcy IV miejsce i dziewczęta I miejsce, w zawodach gminnych mini piłki siatkowej dziewczęta III miejsce, chłopcy III miejsce, w  zawodach powiatowych sztafetowe biegi przełajowe dziewczęta II miejsce, w zawodach gminnych mini piłka koszykowa III miejsce chłopcy i  dziewczęta, w zawodach gminnych tenis stołowy chłopcy V miejsce, w  zawodach gminnych lekkoatletyczny czworobój przyjaźni dziewczęta II miejsce i chłopcy I miejsce, w zawodach powiatowych lekkoatletyczny czworobój przyjaźni chłopcy II miejsce, w zawodach gminnych mini piłka nożna chłopcy II miejsce, w zawodach lekkoatletycznych klas I-IV: kl. I pierwsze miejsce w gminie i drugie w powiecie, kl. II pierwsze miejsce w gminie i trzecie w powiecie, kl. III pierwsze miejsce w  gminie, kl. IV pierwsze miejsce w gminie i trzecie w powiecie.

2003 - 2004

 • 10.10.2003 certyfikat Szkoła z klasą: Zgłoszenie szkoły do Akcji nastąpiło poprzez przesłanie do dnia 30 września 2002 roku kuponu zgłoszeniowego, na adres redakcji Akcja Szkoła z klasą, skrytka pocztowa 26, 02-783 Agora S.A. Dalsza korespondencja odbywała się pocztą elektroniczną poprzez przyznany szkole identyfikator (login) oraz hasło dostępu umożliwiające przedstawicielowi szkoły wypełnienie przygotowanych przez Organizatorów kwestionariuszy zawierających informacje o danej szkole, przekazywanie sprawozdań z realizowanych zadań oraz korzystanie z materiałów pomocniczych oferowanych przez organizatorów. Po zgłoszeniu szkoły do Akcji przeprowadzono anonimową ankietę Jaka jest nasza szkoła, obejmującą uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Ankieta ułatwiła szkole wybór zadań do realizacji oraz wybór zespołów zadaniowych. Nauczyciele naszej szkoły, tak jak nauczyciele każdej innej szkoły biorącej udział w Akcji dokonali wyboru sześciu zadań spośród 30 możliwych do realizacji i wybrali sześć zespołów zadaniowych. Warunkiem uzyskania tytułu Szkoły z klasą było nadesłanie sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań oraz zaliczenie tych zadań przez organizatorów. Tak się złożyło, że wśród 1808 szkół podstawowych (co dziewiąta, która zgłosiła się do Akcji) znalazła się Szkoła Podstawowa w Sułowie, która zaliczyła wszystkich sześć zadań Akcji i  uzyskała tytuł Szkoły z klasą. Inicjatorem rozpoczęcia Akcji Szkoła z  klasą był dyrektor szkoły Wiesław Mulik. Rada Pedagogiczna przyjęła wynikające z tej decyzji zadania do realizacji traktując to jako wyzwanie mające na celu podniesienie jakości pracy szkoły. Koordynatorem prac wypełniania poszczególnych zadań był w-ce dyrektor Mirosław Niedbała. Mam głęboką satysfakcję z uzyskania tego nobilitującego tytułu przez Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Sułowie. Przystąpienie do akcji zintegrowało kadrę pedagogiczną, która współpracowała w zespołach na różnych płaszczyznach realizacji celów opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Włączenie szerokiego grona uczniów przyczyniło się do ich aktywizowania, korzystania z  różnych źródeł informacji a jest to jedna z kluczowych umiejętności kształconych w szkole. Wszyscy zaangażowani w akcję zrozumieli, że podmiotem w szkole jest uczeń, który powinien się w niej czuć dobrze i  mieć możliwości rozwoju. Otrzymanie certyfikatu zobowiązuje, jest początkiem systematycznej pracy w interesie uczniów naszej szkoły.

 • 16.10.2003 V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Zagrożenie tego można uniknąć: I miejsce: Ola Dolna i Małgorzata Pawłowicz, II miejsce: Izabela Iwachów i Barbara Iwanicka, III miejsce: Małgorzata Milian, Dorota Piosik, Szymon Sorbicki.

 • 10.2003 r. Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania: I miejsce Małgorzata Pawłowicz i Kinga Górnicka, II miejsce Karolina Tarczyńska, 2004 r. V Festiwal Kolęd i Pastorałek: III miejsce zespół Gwiazdki z  kl. II a, I miejsce zespół wokalno instrumentalny 10 Nutek a kl. III a, 21.01.2004 r. II Powiatowy Konkurs Informatyków pt. Prezentacja mojej szkoły II miejsce: Agata Kozołup, Diana Korol.

 • 19.02.2004 r. Gminne Zawody w Tenisie stołowym - chłopcy II miejsce,

 • 26.02.2004 r. Ogólnopolski Turniej Wiedzy pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom szczebel gminny. IV miejsce wśród gimnazjów i szkół podstawowych Diana Korol,

 • 27.02.2004 r. Powiatowy Konkurs Pięknie czytam SP Nr 2 Milicz II miejsce Alicja Bielicka,

 • 04.03.2004 r. I Powiatowy Konkurs Polonistyczny O złote pióro org. SP Nr 2 Milicz III miejsce Agata Kozołup,

 • 05.03.2004 r. - Powiatowy Konkurs Recytatorski III miejsce Anna Zmuda kl. IV b, szkoła uczestniczyła w zawodach sportowych osiągając wyniki: IV miejsce w zawodach gminnych biegi przełajowe chłopcy i  dziewczęta, w zawodach gminnych mini piłki koszykowej dziewczęta IV miejsce, w zawodach powiatowych mini piłka ręczna chłopcy II miejsce i  dziewczęta IV miejsce, w zawodach gminnych tenis stołowy chłopcy - II miejsce.

2004/2005

 • W dniu 28.11.2004 r. w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie już po raz trzeci odbyły się Otwarte zawody integracyjne w podnoszeniu ciężarów Sułów 2004. Organizatorami zawodów było Wojewódzkie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Start Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Sułowa oraz Szkoła Podstawowa w Sułowie. Tradycyjnie największą liczbę zawodników wystawił Klub Sportowy Start z  Wrocławia na czele z wielokrotnymi mistrzami Polski, medalistami Mistrzostw Europy i Świata, a także uczestnikami Paraolimpiad (łącznie 21 zawodników). Niespodzianką był udział w zawodach zawodniczki z  Ukrainy Szirokołowy Tatiany, która sprawiła, że zawody miały rangę międzynarodową. Imprezę prowadził trener kadry narodowej osób niepełnosprawnych Jerzy Mysłakowski wspólnie z czterokrotnym Mistrzem Świata oraz wielokrotnym uczestnikiem i medalistą Mistrzostw Europy i  Paraolimpiad Ryszardem Tomaszewskim. Po zaciętych bojach końcowa klasyfikacja była następująca: Kobiety kategoria open: I miejsce Szirokoława Tatiana - Ukraina II miejsce Rychlik Ludwika III miejsce Karwacka Ewa Mężczyźni - kategoria do 67,5 kg.: I miejsce Szymański Sławomir II miejsce Klimek Edmund III miejsce Sznajder Jerzy Mężczyźni kategoria open: I miejsce Bańczyk Bogusław II miejsce Baczmański Daniel III miejsce Owczarek Andrzej Dekoracji zawodników dokonali organizatorzy turnieju: - Przedstawiciel Startu Wrocław Ryszard Tomszewski, - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sułowie Wiesław Mulik, - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sułowa Mirosław Niedbała. Rekordzista świata Maciej Wybierała - Podrzut ciężarka z pełnym obrotem o wadze 17,5 kg W  trakcie zawodów swoje umiejętności sportowe zaprezentował Maciej Wybierała, który w konkurencji Podrzut ciężarka z pełnym obrotem o  wadze 17,5 kg wykonał 391 podrzutów w czasie 10 minut. Jest to prawdopodobnie najlepszy nieoficjalny wynik na świecie w tej konkurencji siłowej. Podczas ceremonii wręczenia dyplomów i nagród specjalne wyróżnienie z rąk prezes TPS Mirosława Niedbały otrzymał Dariusz Kucharski uczestnik zawodów, członek klubu sportowego Start Wrocław oraz członek Towarzystwa Przyjaciół Sułowa, który był głównym inspiratorem przeprowadzenia tego rodzaju zawodów w Sułowie. Zawody zostały zorganizowane przy wsparciu Burmistrza Gminy Milicz Ryszarda Mielocha, Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Tarczyński z Trzebnicy oraz pracowników obsługi ze Szkoły Podstawowej w Sułowie. Wśród zaproszonych gości zawody obserwowali: wiceprzewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Korol, Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Alicja Szatkowska, Dyrektor Dziennego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu Iwona Górnicka, Dyrektor Gimnazjum w Sułowie Krystyna Piosik, Prezes SALOS Avanti Sułów Wiesław Mierzejowski, Przedstawiciele Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sułowie oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sułowa. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie oraz ekipa techniczna: Krzysztof Kucharski, Grzegorz Frąckowiak oraz Krzysztof Król.

 • 25.11.2004R. Szkolna dyskoteka andrzejkowa

 • 1.12.2004r. Gminny Turniej Mini Piłki Koszykowej Dziewcząt II miejsce Król strzelców - JUDYTA BAŁUK Opiekun Dorota Haniszewska 19.12.2004r. Wigilia dla samotnych

 • 19.12.2004 r. (niedziela) Szkoła Podstawowa w Sułowie gościła osoby samotne, dla których Spotkanie wigilijne zorganizował Ks. Proboszcz Zbigniew Porębski wraz ze Współpracownikami Salezjańskimi Parafii w Sułowie. Spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze. Na stole pojawiło się wiele wspaniałych potraw przygotowanych przez organizatorów. Dzieci ze scholii żartobliwie nazywane przez Ks. Proboszcza Kaczorami zaprezentowały przygotowane na tę okazję kolędy. Ks. Proboszcz odczytał fragment ewangelii po której wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia. Następnie przystąpiono do degustacji potraw, śpiewania kolęd oraz gorącej dyskusji na różne tematy.

 • 19.12.2004r. Jarmark Świąteczny przygotowali: Karolina Czerwińska kl. Va Alicja Cierpisz kl. VIa Andrzej Jurczak kl. Vb Adrian Bocian kl. Vb Maciej Wiernasz IIIb

 • 9.01.2005r. MACIEJ WYBIERAŁA - sympatyk szkoły i TPS - w  konkurencji Podrzut ciężarka z pełnym obrotem o wadze 17,5 kg wykonał 465 podrzutów w czasie 10 minut. Nowy rekord!!! ustalił w Miliczu w  hali gimnazjum w czasie WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ, Było setki kibiców. Poprzednio ustanowił 28.11.2004r. w SP SUŁÓW z wynikiem 391podrzutów.

 • 20.01.2005r. odbyły się w Dunkowej Gminne Zawody w Mini Piłkę Ręczną Dziewcząt. Zajęliśmy II miejsce.

 • 21.01.2005R. Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole.

 • 22.01.2005r. PRZEPEŁNIENI MIŁOŚCIĄ III Powiatowy Konkurs Rysunków Komputerowych Już po raz trzeci 9 lutego 2005 r. w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Miliczu odbył się Powiatowy Konkurs Informatyczny. Tym razem uczniowie z różnych szkół próbowali stworzyć oryginalny rysunek, pt. "Budowla moich marzeń". Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przy współpracy Powiatowego Ośrodka Metodyczno Programowego, którego reprezentantką była pani Danuta Sadowczyk - były pracownik OS-W, a  zarazem pomysłodawca tegoż konkursu. Merytorycznym przygotowaniem tej imprezy, zajęli się tutejsi nauczyciele informatyki panowie Dariusz Besz oraz Zbigniew Filipiak. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięli w nim udział uczniowie z 10 szkół podstawowych oraz 6 gimnazjów Powiatu Milickiego. Przedstawiciele poszczególnych placówek pracowali parami, wykonując w programie Paint oryginalne prace, przedstawiające ciekawe budowle. Swoją pomysłowością uczniowie zaskoczyli komisję oceniającą wykonane rysunki, na których można było zobaczyć np. skocznię narciarską, dom w kształcie grzyba czy żółwia oraz klasyczne i fantastyczne budowle. Członkowie komisji mieli trudne zadanie oceniając rysunki, gdyż wszystkie prace były wyjątkowe w swoim rodzaju, jednak po burzliwych naradach przyznano nagrody w dwóch kategoriach. Wśród szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęli podopieczni pani Małgorzaty Wrony ze szkoły w Cieszkowie Justyna Olszewska i Amanda Sobańska. Drugie miejsce przypadło uczniom pana Mariana Kucharskiego ze szkoły w Sułowie Karolinie Haftarczyk i  Mateuszowi Cymbaliście, natomiast na trzecim miejscu zaklasyfikowały się Sonia Jędryczko oraz Karina Wrona, pod opieką pana Krzysztofa Firka ze szkoły nr 2 w Miliczu. W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce "wyrysowały sobie" Basia Małecka z Joasią Mulik, które reprezentowały wraz ze swoim opiekunem, panem Marianem Kucharskim Gimnazjum w Sułowie. Na drugiej pozycji znalazły się podopieczne pani Małgorzaty Szprync Agnieszka Pinkowska i Paulina Bajodek z Gimnazjum w  Cieszkowie. Trzecie miejsce przypadło w udziale uczniom z Gimnazjum przy Zespole Szkół i Przedszkola w Krośnicach Agnieszce Mikołajczak oraz Natalii Lindzie, których przygotowywała do konkursu pani Marzanna Kędzia. W trakcie trwania konkursu panowała miła i przyjazna atmosfera. Na końcu wszystkim uczestnikom zostały wręczone dyplomy za udział, natomiast zdobywcy poszczególnych miejsc otrzymali drobne upominki. FERIE ZIMOWE - LUTY 2005R. W czasie ferii zimowych w Szkole podstawowej w Sułowie udało zrealizować się wszystkie zaplanowane zajęcia i  imprezy. Odbyły się turnieje gier zespołowych, turniej tenisa stołowego, turniej Ringo, turniej Badmintona, gry i zabawy dla najmłodszych. Uczniowie mieli również możliwość skorzystania z pracowni komputerowej, która była oblegana przez uczestników zajęć. Odbyły się również dwa wyjazdy na basen do Krotoszyna (jeden dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia) oraz dwa wyjazdy do Kina Korona we Wrocławiu. Przejazdy były sponsorowane przez firmę ubezpieczeniową Samopomoc oraz firmę przewozową Iskra, dzieci natomiast płaciły za bilety wstępu. Wszyscy uczestnicy ferii mieli zapewnione drugie śniadanie dzięki wsparciu: Państwa Tarczyńskich, Pana Jana Kurzyńskiego z Piekarni Milickiej, Pana Waldemara Wołyniaka z Hurtowni MILMLECZ z Milicza oraz Pani Reginy Nowak ze Sułowa. Dla większości uczniów była to jedyna forma miłego spędzania czasy w dni wolne od zajęć lekcyjnych. Przy okazji jest nam niezmiernie miło poinformować, że uczennica naszej szkoły Monika Maleszka awansowała do grona 108 uczestników finału wojewódzkiego konkursu zDolny Ślązaczek. Konkurs jest regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów w województwie dolnośląskim i ma charakter interdyscyplinarny obejmujący elementy treści podstaw programowych różnych przedmiotów. Powiatowy konkurs MAT-MIX (etap szkolny). W  konkursie brali udział uczniowie kl. III 20 uczniów, kl. IV 30 uczniów, kl. V 14 uczniów, kl. VI 11 uczniów. Mistrzostwa Powiatu w  Tabliczce Mnożenia 05.03.2005 r. Uczniowie kl. III i IV zajęli czwarte miejsce wśród ośmiu startujących szkół. Konkurs zDolny Ślązaczek uczennica naszej szkoły Monika Maleszka wzięła udział w finale wojewódzkim w dniu 05.03.2005 r. 10.03.2005r. GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ II m. Mateusz Bigiej III m. Piotr Piosik ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 11-13.03.2005 Wolontariusze naszej szkoły pomagali w zbiórce żywności zorganizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu przeznaczonej dla osób potrzebujących wsparcia z okazji Świąt Wielkanocnych. 31.03.2005r. POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ II m. Mateusz Bigiej W środę 6 kwietnia o godzinie 10.00 odbędzie się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Konkurs jest organizowany przez szkołę we współpracy z Komendą Powiatową Policji w  Miliczu. Po zajęciach lekcyjnych w dniu 21.03.2005r uczniowie Szkoły Podstawowej w Sułowie znaleźli czas na pożegnanie zimy, a tym samym "Powitali Wiosnę". W czasie zabawy uczniowie prezentowali najnowsze trendy mody, makijaż i fryzurę wiosenną oraz zaprezentowali swoje uzdolnienia taneczne i muzyczne podczas konkursu "Mini play back show". Oczywiście nie zabrakło tradycyjnego pożegnania zimy, czyli spalenia "Marzanny" 5 kwietnia 2005 uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej w  Sułowie podobnie jak inni uczniowie klas szóstych z całej Polski pisali sprawdzian zewnętrzny. 6 kwietnia o godzinie 10.00 odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zajęliśmy I miejsce i 23 kwietnia jedziemy na etap wojewódzki. Najlepszy był Piotr Piosik.

 • W Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie dnia 12.04.2005r. odbył się jubileuszowy V Powiatowy Konkurs Ortograficzny o  tytuł MISTRZA ORTOGRAFII. W konkursie wzięli udział uczniowie z 9 szkół powiatu milickiego, łącznie 35 osób. Uczniowie startowali w dwóch kategoriach wiekowych: - kat. I  uczniowie kl. I-III - kat. II uczniowie klas IV-VI. Ortograficzne zmagania poprzedziła część artystyczna w wykonaniu zespołu wokalnego Szkolne Nutki, który wykonał: - Bieszczacki rock and roll, Jutro spełni się twój sen. Następnie uczniowie kl. VI przedstawili układ taneczny, natomiast Joanna Mulik uczennica II klasy Gimnazjum w Sułowie zaśpiewała piosenki własnego autorstwa: - Piękny świat, Nie łam się. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczniowie pisali dyktando. Po wstępnej eliminacji do drugiego etapu zakwalifikowano z pierwszej kategorii 5 i  z drugiej również 5 uczniów. Etap drugi polegał na rozwiązywaniu testów ortograficznych. Wiedzę ortograficzną zawodników oceniała komisja w  składzie: - przewodniczący Lech Ryszard - członkowie komisji: p. Beata Wołk, p. Ewa Sip, p. Maria Jonaczyk. Komisja przyznała następujące lokaty: w kategorii I miejsce I i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII zdobył/a Karolina Skomra z SP Bukowic, II miejsce Milena Czelusta z SP Wziąchowo Wielkie, III miejsce Martyna Sofińska z SP Nr 2 w Miliczu. W  kategorii II miejsce I i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII wywalczył Szymon Górnicki z SP Nr 2 w Miliczu, II miejsce Monika Sofińska również z SP Nr 2 w Miliczu, III miejsce Anna Czelusta z SP Wziąchowo Wielkie. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody: książkowe ufundowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Samopomoc HDI. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami. Między etapami konkursu na uczniów czekał poczęstunek złożony ze smacznych bułeczek i pączków sponsorowanych przez Piekarnię Familijną z Kuźnicy Czeszyckiej, za które organizatorzy i uczestnicy serdecznie dziękują. W organizację konkursu zaangażowany był zespół nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w  Sułowie, którego pracę koordynowała pani Anetta Mulik. 14 kwietnia 2005 r. odbyły się w naszej szkole gminne zwody Lekkoatletyczny Czwórbój Przyjaźni. Drużyna chłopców i drużyna dziewcząt zdobyły I miejsce, kwalifikując się do zawodów powiatowych. Zawody prowadzone były przez Pawła Pudłowskiego.

 • III POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY CO WIEM O PRZYRODZIE SUŁÓW 19.04.2005r. W Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie dnia 19.04.2005r. odbył się III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy pod hasłem CO WIEM O PRZYRODZIE. W konkursie wzięli udział uczniowie z 6 szkół: SP Nr 2 Milicz, SP Wziąchowo Wielkie, SP Dunkowa, SP Krośnice, SP Nowy Zamek i SP Sułów. Konkurs został zorganizowany dla uczniów klas I - III. Uczestnicy rozwiązywali różnego typu zadania (krzyżówka, wykreślanka, zagadki, zadania rysunkowe, uzupełnianki) sprawdzające wiedzę teoretyczną i praktyczną. W trakcie konkursu odbyła się przerwa śniadaniowa. Przygotowano poczęstunek złożony z soków i słodkich bułeczek. W skład Komisji Konkursowej wchodzili: Dorota Kwaczewska, Joanna Jasięga, Anna Petryków, Beata Stepańczak, Elżbieta Poradzisz Po obradach Komisji nastąpiło ogłoszenie wyników: I miejsce SP Sułów (Agata Milian, Małgorzata Pawłowicz, Łukasz Śmierzchała), II miejsce SP Nr 2 w Miliczu (Mariola Buczkowska, Marta Ochowicz, Roksana Gryglewicz), III miejsce SP Krośnice (Przemysław Zagata, Justyna Wierzbicka, Sandra Bęben) IV miejsce - SP Nowy Zamek (Malwina Turczynowska, Kacper Krajewski, Sebastian Psiuk), V miejsce - SP Wziąchowo (Róża Kowalska, Monika Kurowska, Kamil Polit), VI miejsce - SP Dunkowa (Tomasz Ratajek, Dawid Ślósarz, Jacek Słowiński). Drużyna, która osiągnęła największą liczbę punktów otrzymała nagrodę specjalną Płotek Przyrodnika. Zwycięscy konkursu I, II, III miejsce otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i drobnym upominkiem. Organizatorami konkursu byli nauczyciele Szkoły Podstawowej w Sułowie: mgr Jolanta Ziębikiewicz, mgr Maria Bruder, mgr Ryszard Ziębikiewicz

 • 21.04.2005 r. Drużyna chłopców z naszej szkoły wzięła udział w  Turnieju Piłki nożnej Halowej o puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w  Cieszkowie Drużyna nasza w składzie: 1. Owczarek Mateusz 2. Urban Dominik 3. Czerwiński Artur 4. Bocian Adrian 5. Owczarek Maciej 6. Jasiński Kamil 7. Tarnowski Michał 8. Walęcki Marcin 9. Gajewski Patryk 10. Krzywicki Piotr zdobyła II miejsce, a Patryk Gajewski został najlepszym bramkarze turnieju.

 • 22.04.2005r. uczniowie naszej szkoły przeprowadzili akcję "Sprzątanie Świata". Posprzątaliśmy Sułów i jego okolice.

 • 23.04.2005r. na rejonowym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zajęliśmy V miejsce. Zawodnicy - Piotr Piosik, Robert Andrzejczak, Konrad Szczepanik.

 • Witaj majowa jutrzenko 4.05.2005 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Sułowie w trakcie uroczystego apelu uczcili 214 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczestnicy spotkania obejrzeli inscenizację przygotowaną przez koło teatralne kl. IV-VI pt. Witaj majowa jutrzenko. Dowiedzieli się, że Konstytucja to dzieło prac Sejmu Wielkiego, pierwszy taki dokument w Europie, drugi na świecie. Przy dźwiękach poloneza recytowano fragmenty Pana Tadeusza Koncert Jankiela. Szkolne Nutki uświetniły uroczystość śpiewem piosenek Majowa jutrzenka, Polskie kwiaty, Tu jest twoje miejsce. Uczniowie w wielkim skupieniu wysłuchali programu artystycznego, a wykonawców nagrodzili gromkimi brawami. Dni Ziemi Milickiej Muzyka, śpiew i zabawa Występy chórów, solistów, zespołów tanecznych i krótkie scenki artystyczne - to wszystko zaprezentowali w piątek 20 maja uczniowie szkół podstawowych i  gimnazjów podczas programu "Pięknie żyć", inaugurując w ten sposób Dni Ziemi Milickiej. Nie zabrakło także popisów wokalnych w 

 • wykonaniu chóru "Szkolne nutki" z naszej szkoły. SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 20 MAJA W Urzędzie Miejskim w  Miliczu o godz. 12.00 rozpoczęły się obrady I inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej. Z naszej szkoły udział wzięły dwie radne - IRENA DRACHUK i KALINA LEWEK.

 • 29 maja 2005 roku odbyły się zawody lekkoatletyczne we Wrocławiu. Uczestniczyli w nich zawodnicy ze strefy wrocławskiej czyli dawnego województwa wrocławskiego. Wspaniale zaprezentowała się nasza zawodniczka Judyta Bałuk zdobywając złoty medal w pchnięciu kulą. Judyta w eliminacjach uzyskała 8,13m, a w finale poprawiła swój wynik uzyskując 8,34m. Gratulacje!!! Dzień Dziecka w Sułowie 1 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sułowie odbył się festyn z  okazji Dnia Dziecka, organizowany przez miejscowe szkoły przy współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w Sułowie, tj. SALOS-em i Towarzystwem Przyjaciół Sułowa oraz Radą Sołecką Sułowa.

 • 3.06.2005r. Konkurs matematyczny ASY KLASY Finał konkursu pt. "Matematyka w praktyce - czyli, po co ja się tego uczę?" 3.06.2005r.dbyły się zawody lekkoatletyczne we Wrocławiu na szczeblu wojewódzkim, gdzie JUDYTA BAŁUK zajęła 4 miejsce w pchnięciu kulą 3 kg z wynikiem 8.77 m. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

2005/2006

 • 1 wrzesień 2005r. UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

 • W dniu 17.09.2005r. w Szkole Podstawowej w Sułowie odbyły się IV Otwarte Zawody Integracyjne w wyciskaniu sztangi leżąc. Organizatorami zawodów byli: Szkoła Podstawowa w Sułowie, Towarzystwo Przyjaciół Sułowa oraz Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start Wrocław. Otwarcia zawodów dokonał Dyrektor szkoły Wiesław Mulik witając zawodników, kibiców oraz zgromadzonych gości wśród których byli: Inspektor Oświaty Dariusz Moczulski, Dyrektor Gimnazjum w Sułowie Krystyna Piosik, radni z terenu Sułowa Waldemar Wencek i Stanisław Kuśnierz, Sołtys Sułowa Krzysztof Zmuda, Trener WSK Śląsk Milicz Marek Stawinoga oraz senior miejscowego sportu Kazimierz Gągała. Zawodnicy wystartowali w następujących kategoriach wagowych: kobiety kategoria OPEN, 1. Teresa Starzec wynik 50 kg 2. Ludwika Rychlik wynik 30 kg 3. Daria Pocian 25 kg Mężczyźni w kategoriach: od 48,0 kg do 67,5 kg 1. Edmund Klimek wynik 135 kg 2. Sławomir Szymański wynik 125 kg 3. Bartosz Kuriata wynik 100 kg od 75,0 kg do + 100 kg . 1.

 • Bogusław Bańczyk wynik 167,5 kg 2. Tomasz Grzebieniak wynik 145 kg 3. Andrzej Owczarek wynik 125 kg W przerwach zawodów swoje umiejętności zaprezentowali zapaśnicy szkoleni przez trenera Marka Stawinogę WKS Śląsk Milicz (otrzymując gromkie brawa) oraz miejscowy siłacz Maciej Wybierała, który podniósł ciężar o wadze 100 kg na palcu jednej ręki, żąglował ciężarkami o wadze 50 kg . Zawodnicy za uczestnictwo otrzymali dyplomy, koszulki ufundowane przez Powiatowe Zrzeszenie LZS z Milicza oraz Agencję reklamową Ramayan. Puchary zostały ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Miliczu. Firma handlowo usługowa HonStyl ufundowała odżywki dla sportowców, Towarzystwo Przyjaciół Sułowa okolicznościowe breloki, a Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tarczyński S.A. sponsorował produkty na posiłek dla zawodników, który został przygotowany przez pracowników SP Sułów. Nagrodę specjalną dla najlepszego zawodnika turnieju Edmunda Klimka ufundował Przewodniczący Rady Wrocławia, a zawody przeprowadzili profesjonalnie przedstawiciele Wojewódzkiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych Start Wrocław. Wyróżnienie za popularyzowanie sportu osób niepełnosprawnych z rąk Ryszarda Tomaszewskiego otrzymał Prezes TPS Mirosław Niedbała. 21 września w Nowym Zamku odbyły się gminne zawody w Sztafetowych Biegach Przełajowych, w których wystartowało 5 szkół. W kategorii chłopców szkoła z Sułowa zajęła I miejsce, a  dziewczęta zajęły II. Chłopcy i dziewczęta zakwalifikowały się do zawodów powiatowych. W drużynie chłopców wystartowali: Wybierała Mateusz, Owczarek Maciej, Sokół Michał, Raszewski Artur, Łakomy Dariusz, Sorbicki Szymon, Bienkiewicz Bartosz, Chaber Marcin, Bocian Adrian, Walęcki Marcin, a w drużynie dziewcząt: Cymbała Kamila, Romanowicz Agata, Paprocka Magdalena, Piasecka Agnieszka, Korol Marita, Dytko Małgorzata, Cisz Oliwia, Piosik Dorota, Milian Małgorzata, Trembecka Katarzyna, rezerwowa Budzińska Klaudia

 • 05.10.2005r. WYBRALIŚMY NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI NASZEJ SZKOŁY.

 • 10.10.2005r. "Po pasowaniu ..." W Młodzieżowej Radzie Milicza reprezentują nas: IRENA DRACHUK i PAULINA PRUS

 • 25.10.2005r. W naszej szkole odbyło się spotkanie MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ Poznajemy Młodzieżową Radę Miasta Milicz. 25 października MRM będzie przeprowadzać kampanię promocyjną, czyli ``poznajemy siebie``. Młodzi Radni będą odwiedzać wszystkie szkoły z  których się wywodzą i opowiadać o działaniach i zadaniach MRM, a także rozpropagowywać ideę samorządności i wolontariatu. Program wizyty będzie opierał się na przedstawieniu Radnych, najważniejszych celów Rady oraz przekazaniu samorządom planów współpracy z MRM. Spotkania te odbędą się w dniu, który będzie świętem samorządności, w każdej szkole i zostanie on przygotowany i przeprowadzony przez samorządy uczniowskie zgodnie z potrzebami i możliwościami danej szkoły. W ten sposób uczniowie poznają Radę i jej członków, a także ich zadania plany i  poglądy. Razem zdziałamy wiele! Irena Drachuk Święto Niepodległości 11 listopada bieżącego roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Sułowie uczcili rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę uroczystą akademią. Ucznio

 • wie koła teatralnego recytowali wiersze poświęcone ojczyźnie. W  repertuarze znalazły się utwory T. Różewicza, Jana Pawła II. Koło wokalne Szkolne Nutki wykonało piosenki: Przybyli ułani pod okienko, Pierwsza kadrowa. Gromkimi brawami został nagrodzony występ uczennicy klasy Va Małgorzaty Milian, która zagrała Poloneza B-dur Fryderyka Chopina. Na zakończenie apelu dyrektor W. Mulik podziękowała wykonawcom za przygotowanie programu na wysokim poziomie artystycznym.

 • Dnia 15.11.2005 r. w ramach profilaktyki zdrowotnej w SP w  Sułowie odbyło się przedstawienie Dbajmy o zęby przygotowane przez Koło Teatru Lalek działające w tejże szkole. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem śledzili losy bohaterów oraz przypomnieli sobie co należy rozbić, aby mieć piękny, biały i zdrowy uśmiech. Przedstawienie wraz z uczniami przygotowała pani Marlena Wasiczko. W dniu

 • 17.11.2005 r. w Szkole Podstawowej w Dunkowej odbył się powiatowy konkurs o Janie Pawle II pt. Papież ludzkich serc. W konkursie tym wzięli udział Agata Romanowicz i Mateusz Czub uczniowie naszej szkoły. Pisali oni test wiadomości o Papieżu oraz omawiali plakat, który wykonali na konkurs. Mateusz Czub zdobył II miejsce. Gratulujemy!

 • 8.01.2006r. Zespół wokalny "SZKOLNE NUTKI" zajął I miejsce na XXVI HERODIADZIE w Cieszkowie. 7.03.2006r Konkurs gminny "Zapobiegamy pożarom" I miejsce PAULINA PRUS; IV miejsce DOROTA PIOSIK 10.03.2006r. Konkurs rysunku komputerowego - powiatowy - uczestnicy: MAŁGORZATA MILIAN I DOROTA PIOSIK - I miejsce IV POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY CO WIEM O PRZYRODZIE SUŁÓW 15.03.2006r. Organizatorami konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej w Sułowie: mgr Jolanta Ziębikiewicz, mgr Maria Bruder, mgr Ryszard Ziębikiewicz

 • Dnia 11.04.2006 r. odbył się w Szkole Podstawowej w Sułowie VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny pod hasłem Mistrz Ortografii, w którym wzięło udział 34 uczniów z 8 szkół powiatu milickiego. Konkurs rozpoczął się występem artystycznym zespołu wokalnego Szkolne Nutki. W  potyczkach ortograficznych zmagali się uczniowie w dwóch kategoriach: - klas I-III, - klas IV-VI. W pierwszej części konkursu uczniowie pisali dyktando. Z klas I-III komisja wyłoniła 3 osoby, z bezbłędnymi pracami, które następnie rozwiązywały rebusy. Z klas IV-VI do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się pięć osób. W drugiej części losowano zestawy z wyrazami o określonych trudnościach ortograficznych. Osoba, która nie popełniła żadnego błędu wygrała. W kategorii klas I-III miejsce pierwsze i tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Katarzyna Rosikoń ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Miliczu, miejsce II Klaudia Fassa ze Szkoły Podstawowej w Pakosławsku, miejsce III Dominika Makowiecka ze Szkoły Podstawowej w Sułowie. W kategorii klas IV-VI

 • miejsce pierwsze wywalczyła Monika Maleszka ze Szkoły Podstawowej w Sułowie, miejsce drugie Daria Nowicka ze Szkoły Podstawowej w  Miliczu, miejsce III Kamila Cymbała ze Szkoły Podstawowej w Sułowie. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe sponsorowane przez Radę Rodziców. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami. Między etapami konkursu na uczniów czekał słodki poczęstunek. Wiedzę ortograficzną zawodników oceniła komisja w  następującym składzie: Dyrektor Centrum Edukacyjno-Metodycznego Dolina Baryczy w Miliczu Zofia Pietryka przewodnicząca komisji, Gabriela Krupińska-Srokowska, Urszula Ewertowska, Henryka Skrzypczyk. Konkurs przygotował zespół nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Sułowie: Anetta Mulik, Grażyna Łysoń, Barbara Jadczyk, Alina Snażyk. Patronat nad konkursem sprawowało Centrum Edukacyjno-Metodyczne Dolina Baryczy w  Miliczu.

 • Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym - powiat W dniu 10 kwietnia 2006 roku w Szkole Podstawowej w Sułowie odbył się powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego organizowanego corocznie przez Komendę Powiatową Policji w Miliczu a  przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W  województwie dolnośląskim Turniej realizowany jest w czterech etapach: eliminacje szkolne, powiatowe, strefowe i finał wojewódzki. W  eliminacjach międzyszkolnych powiatu udział wzięły drużyny zwycięskie, wyłonione w eliminacjach szkolnych. Turniej składał się dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Cześć teoretyczna był to test składający się z 25 pytań, na rozwiązanie którego zawodnicy mieli 40 minut. Wśród pytań dominowały z zakresu przepisów ruchu drogowe. Były też pytania dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Część praktyczna to jazda rowerem po torze przeszkód, wymagająca nie lada umiejętności od uczestników. Za każde ominięcie, nieprawidłowe pokonanie przeszkody, nalic

 • zane były punkty karne. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła szkoła Podstawowa w Sułowie w składzie: Małgorzata Milian, Szymon Sorbicki, Konrad Szczepanik. Kolejne miejsca zajęły: SP w Kuźnicy Czeszyckiej II miejsce SP w Dunkowej III miejsce SP w Czatkowicach - IV miejsce W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna z Sułowa w składzie: Michał Korol, Bogusław Mogiłka, Krystian Urbański. Kolejne miejsca zajęły: Gimnazjum w Cieszkowie II miejsce Gimnazjum w  Bukowicach III miejsce Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej - IV miejsce Gimnazjum we Wróblińcu - V miejsce Zwycięskie drużyny z Sułowa będą reprezentować nasz powiat na eliminacjach strefowych w dniu 13.05 2006 roku we Wrocławiu. Organizatorzy wyróżnili również indywidualne osiągnięcia zawodników. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Szymon Sorbicki ( SP w Sułowie). Drogie miejsce Arkadiusz Jaworski (SP w Dunkowej) a trzecie Przemysławem Andrysiak ( SP Kuźnica Czeszycka). W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejs

 • ce zajął Michał Korol ( Sułów), drugie miejsce Bogusław Mogiłka (Sułów) a trzecie Paweł Kozłowski (Cieszków) Dla zawodników najlepszych drużyn pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczył Komendant Powiatowy Policji w Miliczu podinsp. Andrzej Łuczyszyn. Komendant podziękował również dyrekcji szkoły podstawowej w Sułowie za udzieloną pomoc w organizacji turnieju. Szczególne podziękowania komendant przekazał Urzędowi Miejskiemu w Miliczu, Urzędowi Gminy w Krośnicach i  Cieszkowie oraz Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Uniqa za ufundowanie nagród ARTYKUŁ GAZETA GŁOS MILICZA Oby Twoje spotkanie z żywym słowem stało się trwałą przyjaźnią" - takie motto towarzyszyło uczestnikom VI Regionalnego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 10 maja w Kątach Wrocławskich. Duży sukces w tym konkursie odniosła reprezentująca powiat milicki Paulina Prus - uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Sułowie . Paulina zajęła w konkursie bardzo wysokie trzecie miejsce. To samo miejsce zajęła na etapie powiatowym, który o

 • dbył się pod koniec marca w Miliczu. Paulina recytowała wiersz zmarłego niedawno księdza Jana Twardowskiego Opowiadanie wieczorne". Do konkursów uczennicę przygotowała ucząca języka polskiego Barbara Jadczyk. Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym - region 13.05.2006r. II miejsce w regionie Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sułowie oraz Gimnazjum w Sułowie po wygraniu etapu powiatowego w dniu 13.05.2006 wzięli udział w finale strefowym (byłe województwo wrocławskie) Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Podobnie jak w finale powiatowym, który odbył się w Sułowie drużyny miały do napisania test znajomości przepisów ruchu drogowego z elementami umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz sprawnościowy tor przeszkód na rowerze. W turnieju obie drużyny reprezentujące nasz powiat wypadły bardzo dobrze, drużyna szkoły podstawowej zajęła II miejsce przegrywając jednym punktem z drużyną Szkoły Podstawowej z  Zawonii, która zajęła I miejsce i będzie reprezentować strefę w finale wojewódzkim 20.05.2006. Nat

 • omiast drużyna z gimnazjum zajęła III miejsce. Najlepszym zawodnikiem turnieju wśród uczniów szkół podstawowych okazał się Konrad Szczepanik, który najlepiej napisał test uzyskując 23 pkt na 25 pkt. możliwych do zdobycia oraz okazał się najlepszym na torze sprawnościowym. Drużyny wystąpiły w składzie: SP Sułów Konrad Szczepanik, Małgorzata Milian, Szymon Sorbicki, opiekun Mirosław Niedbała. Gimnazjum w Sułowie Michał Korol (najlepszy na torze sprawnościowym), Bogusław Mogilka, Krystian Urbański, opiekun Marian Kucharski. Szóstoklasistki z Sułowa najlepsze w konkursie Poznajmy las

 • Dnia 18 maja 2006r. na terenie szkółki leśnej Czarny Las po raz drugi odbył się konkurs przyrodniczy przeznaczony dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej Poznajmy las. W konkursie zorganizowanym przez Nadleśnictwo Żmigród wzięły udział trzyosobowe zespoły 8 szkół powiatu milickiego i trzebnickiego, które znajdują się w obwodzie Nadleśnictwa Żmigród. Konkurs odbył się na terenach leśnych, na których wyznaczono stanowiska konkursowe. Uczniowie popisywali się swoimi wiadomościami i umiejętnościami przyrodniczymi, polegającymi na praktycznym rozpoznawaniu i nazywaniu gatunków drzew, chronionych roślin zielnych, zwierząt i innych okazów leśnych. Odpowiadali również na pytania quizu sprawdzające wiedzę o lesie i gospodarce leśnej. W  wyniku przeprowadzonych konkurencji, po podsumowaniu wyników, drużyną zwycięską okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Sułowie w  składzie Irena Drachuk, Paulina Prus oraz Anna Śmierzchała przygotowane przez nauczyciela przyrody Ryszarda Ziębikiewicza. Drugie miejsce zajęła

 • drużyna z Radziądza a trzecie ze Żmigrodu. W nagrodę uczennice otrzymały albumy książkowe o lesie, pamiątkowe koszulki oraz broszurki o Nadleśnictwie Żmigród, natomiast szkoła otrzymała piękny dyplom oraz pamiątkowe drzewko zasadzone przez uczniów na terenie przyszkolnym. Wszyscy uczniowie wrócili do domu ze wspaniałymi wrażeniami i o wiele większą wiedzą na temat lasów, zachęcając innych do brania udziału w  tego rodzaju konkursach i przedsięwzięciach promujących przyrodę oraz region, na którym mieszkamy. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w gimnazjum. Ryszard Ziębikiewicz

2006/2007

 • 04.09.2006 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007 ( D. Haniszewska, P. Pudłowski, A. Snażyk, B. Jadczyk, A. Mulik) 05.09.2006 Spotkanie z policjantem kl. I oraz 0 (D. Kowalska, E. Zmuda, J. Ziębikiewicz, M. Bruder) Dzielnicowy Komendy Powiatowej w Miliczu. 05.09.2006 Akcja Szkoło pomóż i Ty wsparcie osób niepełnosprawnych przez szkolne koło PCK ( G. Łysoń )Fundacja Pomóż i Ty

 • 11.09.2006 Kontynuacja programu profilaktycznego pt. Profilaktyka bóli odkręgosłupowych kl. I-III oraz 0 (Wychowawcy klas) Firma GALEN Urząd Gminy Milicz 15.09.2006 Udział w akcji Sprzątanie Świata (Wychowawcy klas) Urząd Gminy Milicz Nadleśnictwo Żmigród 21.09.2006 Międzynarodowy Dzień Pokoju idea globalnego zapobiegania przemocy i wzmacniania pokoju (Wychowawcy klas)

 • 26.09.2006 Wycieczka uczniów kl. II do szkółki leśnej Czarny las (Wychowawcy klas) 27.09.2006 - Wspieramy artystów malujących ustami i  nogami (samorząd Uczniowski, B. Jadczyk)

 • 28.09.2006 Wycieczka kl. III do Częstochowy (Katecheci) Parafia Sułów

 • 28.09.2006 Spotkanie kl. IV-V z pisarką Wiolettą Piasecką (J. Dolna, Wychowawcy klas) Biblioteka Publiczna w Miliczy Filia w  Sułowie, Ośrodek Kultury w Miliczu Filia w Sułowie

 • 28.09./29.09.2006 Kontynuacja programu edukacyjnego EDUBAL (G. Łysoń, E. Milian) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 03.10.2006 Święto pieczonego ziemniaka kl. III Ośrodek wypoczynkowy w  Sułowie (Wychowawcy kl. III) 03.10.2006 Pasowanie uczniów kl. I  (Wychowawcy klas, Świetlica szkolna) 04.10.2006 Między nami kobietkami program edukacyjny dla dziewcząt kl. VI (Pedagog, Wychowawcy klas) Procter & Gamble 05.10.2006 Pasowanie uczniów kl. I (Dyrekcja, Wychowawcy kl. I) 11.10.2006 Wycieczka do teatru uczniów kl. IV na spektakl pt. Król Maciuś I (Wychowawcy klas IV) Import Wrocław 12.10.2006 Udział przedstawicieli SU w spotkaniu Młodzieżowej Rady Milicza (B. Jadczyk) Urząd Miejski w Miliczu

 • 13.10.2006 Uroczysta akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej (A. Snażyk, A. Mulik, A. Kowalska)

 • 16.10.2006 do 27.10.2006 Góra Grosza (Samorząd Uczniowski, B. Jadczyk) Towarzystwo Nasz Dom

 • 21.10.2006 V Zawody Integracyjne w wyciskaniu sztangi leżąc (Dyrektor, M. Niedbała, M. Kucharski) Towarzystwo Przyjaciół Sułowa, Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Startodbyły się 21.10.2006 r. o godz. 11.00 W dniu 21.10.2006r. po raz piąty odbyły się zawody integracyjne w podnoszeniu sztangi leżąc. Organizatorami zawodów było Towarzystwo Przyjaciół Sułowa, Szkoła Podstawowa w Sułowie oraz Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych Start Wrocław. W  zawodach wzięło udział 26 zawodników i zawodniczek z Wrocławia, Krotoszyna, Kalisza, Milicza i Sułowa. Zawody otworzył dyrektor Szkoły Podstawowej w Sułowie W. Mulik, prezes Towarzystwa Przyjaciół Sułowa M. Niedbała oraz prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych Start Wrocław Jerzy Bocheński. Sędzią głównym zawodów był wielokrotny mistrz Świata Ryszard Tomaszewski, a zawody komentował trener kadry narodowej sztangistów niepełnosprawnych Jerzy Mysłakowski. Zawody oraz zmagania zawodników wśród licznie zebranych kibi

 • ców obserwował Burmistrz Gminy Milicz Ryszard Mieloch. Na zakończenie zawodów uczestnicy otrzymali puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz koszulki z logo zawodów. Sponsorami zawodów byli: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tarczyński S.A., Gmina Milicz, Bank Spółdzielczy w Miliczu, Firma Reklamowa Ramayan z Milicza oraz Państwo Sznajder z  Pracz. Wyniki: Kobiety kat. Open od 40.00 do + 82,5 kg I miejsce Siuś Ewa 42,45 pkt II miejsce Ryczlik Ludwika 32,17 pkt III miejsce Wegner Ewelina 30,07 pkt Mężczyźni kat. Open od 48.00 do 67.5 kg I miejsce Szymański Sławomir 168,50 pkt II miejsce Szatkowski Andrzej 136,56 pkt III miejsce Kuriata Bartosz 134,80 pkt Mężczyźni juniorzy kat. Open od 75.00 do +100 kg I miejsce Bylicki Konrad 84,14 pkt II miejsce Werenc Krzysztof 78,83 pkt III miejsce Czarny Paweł 76,93 pkt Mężczyźni seniorzy kat. Open od od 48.00 do 67.5 kg I miejsce Kucharski Dariusz ( Sułów) 105,92 pkt II miejsce Zabawa Tomasz 92,22 pkt III miejsce Kolankiewicz Krzysztof 67,43 pkt Mężczyźni seniorzy kat. Open

 • od od 75.00 do +100 kg I miejsce Bańczyk Bogusław 150.98 pkt II miejsce Świtała Maciej ( Wziąchowo Małe) 128.09 pkt III miejsce Owczare Andrzej 127,91 pkt

 • 23.10.2006 Spektakl teatralny dla uczniów kl I-III oraz 0 pt. Czarodziej Plumba (Wych. Klas I-III oraz 0) Ośrodek Kultury w Miliczu filia w Sułowie 6.12.2006 r. Tradycyjnie Rada Rodziców oraz dyrekcja szkoły zadbała, aby do dzieci ze Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Sułowie zawitał Mikołaj, który obdarował wszystkie dzieci paczkami. W  paczkach oprócz słodkości znalazły się jabłka, które dzieci spożywają bardzo chętnie. Mikołaj sprawił dzieciom wiele radości.

 • 7.12.2006 r. Młodzieżowa Rada Milicza promująca akcję " Bądź TOP - mów STOP, której celem jest propagowanie wśród młodzieży postaw wolnych od nałogów i uzależnień obradowała również w Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego w Sułowie.

 • 11.01.2007 r. Bal karnawałowy klas III

 • 16.04.2007r. godz. 9.00 OGÓLNOPOLSKI POWIATOWY KONKURS "BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO" www.milicz.policja.gov.pl W poniedziałek 16 kwietnia 2006 roku w Szkole Podstawowej w Sułowie odbył się powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym organizowany corocznie przez Komendę Powiatową Policji w Miliczu, a adresowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjlnych. W województwie dolnośląskim Turniej realizowany jest w czterech etapach: eliminacje szkolne, powiatowe, strefowe i finał wojewódzki. W eliminacjach międzyszkolnych powiatu udział wzięły drużyny zwycięskie, wyłonione w eliminacjach szkolnych. Turniej składał się dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Cześć teoretyczną stanowił test składający się z 25 pytań, na rozwiązanie którego zawodnicy mieli 40 minut. Wśród pytań dominowały zagadnienia z zakresu przepisów ruchu drogowego. Były również pytania dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.Część praktyczna to jazda rowerem po torze przeszkód, wymagająca

 • nie lada umiejętności od uczestników. Za każde ominięcie, nieprawidłowe pokonanie przeszkody, naliczane były punkty karne. W tym roku nad prawidłowym przebiegiem całego Turnieju bacznym okiem przyglądał się KOMISARZ LEW - oficjalna maskotka dolnośląskiej policji. W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Sułowie w składzie: Małgorzata Milian, Szymon Sorbicki, Brajan Szczepanik. Kolejne miejsca zajęły: SP w Kuźnicy Czeszyckiej - II miejsce SP w Cieszkowie - III miejsce SP w Krośnicach - IV miejsce SP w Dunkowej - V miejsce W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna z Sułowa w składzie: Michał Korol, Robert Andrzejczak i Konrad Szczepanik. Kolejne miejsca zajęły: Gimnazjum w Miliczu - II miejsce Gimnazjum w Bukowicach - III miejsce Gimnazjum w Cieszkowie - IV miejsce Gimnazjum we Wróblińcu - V miejsce Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej - VI miejsce Zwycięskie drużyny z Sułowa będą reprezentować nasz powiat podczas eliminacji strefowych, które odbędą się 2

 • 1 kwietnia 2007 roku we Wrocławiu. Organizatorzy wyróżnili również indywidualne osiągnięcia zawodników. W kategorii szkół podstawowych najwięcej punktów zdobyła Małgorzata Milian (SP w Sułowie). Dla zawodników najlepszych drużyn pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczył w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego nadkom. Robert Nowicki. Pan Naczelnik podziękował również dyrekcji szkoły podstawowej w Sułowie za udzieloną pomoc w organizacji Turnieju . Oficer prasowy KPP w Miliczu mł.asp. Sławomir Waleńsk

 • 12.05.2007R. FINAŁ WOJEWÓDZKI Bardzo dobrze spisała się drużyna Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, która w dniu 12.05.2007r. brała udział w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu zajmując III miejsce. Wcześniej wygrali eliminacje powiatowe, które odbyły się 16.04.2007r. w Sułowie, a następnie okazali się najlepsi w eliminacjach strefowych 21.04.2007r we Wrocławiu. Uczniowie zgodnie z regulaminem turnieju mieli do rozwiązania testy związane z przepisami ruchu drogowego oraz umiejętnością udzielania pierwszej pomocy , a także sprawdzano ich umiejętności sprawnościowe na rowerze. Drużyna wystąpiła w składzie: Małgorzata Milian, Szymon Sorbicki, Brajan Szczepanik. Opiekunem drużyny przygotowujących uczniów do turnieju był Mirosław Niedbała. Za swoje osiągnięcie drużyna otrzymała plecaki , pamięć zewnętrzną do komputera, czapeczki oraz koszulki. Sponsorem nagród był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu oraz firma ubezpieczeniowa PZU. D

 • rużyna ze Szkoły Podstawowej w Lipie, która zajęła I miejsce w nagrodę, każdy członek drużyny otrzymał rower. Dnia 14.05.2007 r. w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie odbył się VII Powiatowy Konkurs Ortograficzny pod hasłem "Mistrz Ortografii", w którym wzięło udział 27 uczniów z 7 szkół powiatu milickiego. Konkurs rozpoczął się występem artystycznym zespołu wokalnego "Szkolne Nutki". W potyczkach ortograficznych zmagali się uczniowie w dwóch kategoriach: - klas I - III - klas IV - VI. W pierwszej części konkursu uczniowie pisali dyktando. Z klas I -III i IV - VI wyłoniono po 5 osób, z bezbłędnymi pracami, które następnie zapisywały na przygotowanych tablicach wyrazy z trudnościami ortograficznymi. Osoba, która nie popełniła żadnego błędu została "Mistrzem Ortografii". W kategorii klas I - III miejsce pierwsze i tytuł "Mistrza Ortografii" zdobyła Michalina Szlachetka z SP Milicz, II miejsce - Bartłomiej Bienkiewicz - SP Milicz, III miejsce - Dominika Makowiecka - SP Sułów. W kategorii klas

 • IV - VI miejsce I i tytuł " Mistrza Ortografii" wywalczyła Karolina Skomra ze Szkoły Podstawowe w Bukowicach, II - miejsce - Małgorzata Boruta ze SP w Miliczu, III miejsce - Dorota Piosik ze SP w Sułowie. Wiedzę ortograficzną zawodników oceniła komisja w następującym składzie: 1. Grażyna Guterwil - SP Milicz 2. Danuta Boruta - ZSiP Krośnice 3. Dorota Rura - SP Pakosławsko 4. Małgorzata Szal - SP Cieszków 5. Iwona Maniecka - SP Dunkowa Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe sponsorowane przez Radę Rodziców. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami. Między etapami konkursu na uczestników czekał słodki poczęstunek. Konkurs przygotował zespół nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Sułowie: Anetta Mulik - koordynator, Grażyna Łysoń, Elżbieta Milian, Barbara Jadczyk, Alina Snażyk. Patronat nad konkursem sprawowało Centrum Edukacyjno- Metodyczne "Dolina Baryczy w  Miliczu".

2008/2009

 • 19 czerwca 2009 r. - Zakończenie roku szkolnego.

 • 5 czerwca 2009 r. - Wieczorek pożegnalny klas VI- przygotowywany przez wychowawców: Pawła Pudłowskiego i Barbarę Jadczyk. Fotoreportaż z wieczorku...

 • 26 maja 2009 r. - Dzień Mamy dla klas I- przygotowany przez wychowawców klas: Marlenę Wasiczko i Grażynę Łysoń.

 • 28 kwietnia 2009 r. - Małe formy teatralne pt. Jestem przyjacielem przyrody - przygotowywane przez wychowawców klas, prezentowane w Domu Kultury w Sułowie.

 • 6 marca 2009 r. odbył się apel z okazji Dnia Kobiet przygotowany przez uczniów koła wokalnego i teatralnego pod opieką pań: Anetty Mulik i Aliny Snażyk

 • 19 grudnia 2008 r. o godzinie 1200 odbył się apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia, który przygotowali uczniowie z koła teatralnego prowadzonego przez Panią Alinę Snażyk i koła wokalnego prowadzonego przez Panią Anettę Mulik

 • 11 grudnia 2008r. (czwartek) o godz. 9.00 odbył się spektakl teatralny z okazji MIKOŁAJEK dla uczniów klas 0-|||, pt. ZACZAROWANY MŁYNEK a o godz.10.00 dla klas IV-VI pt. SKARBNIKOWE DARY" ufundowany przez Radę Rodziców

 • 19 listopada 2008 r - Absolwent Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie Łukasz Śmierzchała na uroczystej Gali Stypendialnej w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu otrzymał z rąk marszałka Województwa dolnośląskiego Marka Łapińskiego oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Beaty Pawłowicz roczne stypendium za wybitne osiągnięcia w kategorii naukowej. Łukasz Śmierzchała znalazł się w gronie jedenastu uczniów szkół podstawowych naszego województwa nagrodzonych przez Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień, w  ramach organizowanego od 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej Programu Stypendialnego zDolny Śląsk. Łukaszowi towarzyszyli rodzice, wiceburmistrz Tomasz Kasprolewicz oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sułowie Wiesław Mulik. Uroczystą Galę uświetnił koncert instrumentalny w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia we Wrocławiu.

 • 13 listopada 2008 r. - Wywiadówka inaczej - W czwartek odbyła się wywiadówka podczas której uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany na uroczystość 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Ta forma spotkania upamiętniającego niepodległościowe dążenia Polaków została bardzo ciepło przyjęta przez dorosłych, a gra aktorska oraz śpiew nagrodzono gromkimi brawami.

 • 10 listopada 2008 r. - Uroczystość Odzyskania Niepodległości (11 listopada)- . uczniowie klas ,,0 VI zgromadzili się w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej, aby uczestniczyć w akademii poświęconej temu doniosłemu faktowi z historii naszej ojczyzny. Program artystyczny przygotowali uczniowie koła teatralnego klas IV-VI oraz zespół wokalny Szkolne Nutki. Uczniowie recytowali wiersze patriotyczne, przeprowadzali sondy uliczne dotyczące święta narodowego i udowadniali, że patriotą można być również w dzisiejszych czasach. W  wykonaniu Szkolnych Nutek zebrani usłyszeli pieśni: ,,Piechota, ,,Legiony i ,,Pierwsze kadrowa.

 • 7-8 listopada 2008 r. - udział uczennicy VI b, Moniki Gierus w  Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Spółdzielczości. Organizatorem Olimpiady była Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Finał odbył się w Krakowie, wzięło w nim udział 30 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczestnicy Olimpiady zmagali się z zagadnieniami z zakresu polskiej spółdzielczości. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 6 osób. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Monikę przygotowywała opiekunka SKO, Marlena Wasiczko. Wyjazd na finał do Krakowa zasponsorował Bank Spółdzielczy w Miliczu.

 • 5 listopada 2008 r. - Szkolny konkurs o Janie Pawle II "Papież ludzkich serc"- Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: I  kategoria dla dzieci młodszych, konkurs plastyczny pt.: "Jan Paweł II - wychowawca dzieci i młodzieży", w którym wzięło udział 44 uczniów, II kategoria dla uczniów z klas IV - VI, konkurs wiedzy o  życiu i twórczości Jana Pawła II, w którym wzięło udział 42 uczniów. WYNIKI: Kategoria I - I miejsce Marta Bobowska II a II miejsce AnnaTarka II a II miejsce Daria Kuśnierz II a III miejsce Weronika Pyczak III b Wyróżnienia: Maciej Sobkowiak, Rafał Konieczny, Katarzyna Łakoma, Oliwia Cop Kategoria II: I miejsce - Dorota Grodzińska kl. VI b II miejsce- Adrianna Wołynia kl. VI b III miejsce Klaudia Iwanicka - kl. V a 

 • 15 października 2008 r. - VII Zawody integracyjne osób niepełnosprawnych

 • 10 października 2008 r. - Święto Komisji Edukacji Narodowej

 • 8 - 9 października 2008 r. - Święto Drzewa - uczniowie z  młodszych klas odwiedzili nadleśnictwo Olsza i Gruszeczka. Jesienna wycieczka była okazją do poznania pracy leśników i posadzenia drzewek.

 • 3 października 2008 r. - Pasowanie na uczniów klasy I

 • 25 września 2008 r. - Wyjazd klas I a i b do szkółki leśnej "Czarny las"- uczniowie uczestniczyli w lekcji prowadzonej przez leśniczego szkółkarza. Po wysłuchaniu terii, uczniowie wysiewali nasiona drzew w wyznaczone miejsca oraz rozpoznawali i nazywali sadzonki drzewek i krzewy

 • 17 września 2008 r. - Sprzątanie świata Sułów, Selektywne zbieranie odpadów

 • 3 września 2008 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika