Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Sympozja naukowe

Sympozjum Naukowe pt. "Postawy proekologiczne u progu XXI wieku"

W ostatnią sobotę września od 1999 r. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS organizowało Sympozjum pt. "Postawy proekologiczne u progu XXI wieku". Wokół tematu przewodniego - kształtowanie postaw proekologicznych - realizowano każdorazowo program Sympozjów, poprzez cele szczegółowe, takie jak: zaprezentowanie własnego dorobku nauczycieli i uczniów w tematyce prośrodowiskowej; dzielenie się zdobytymi doświadczeniami z innymi uczestnikami w zakresie dydaktyki i wychowania; tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami i rodzicami celem upowszechniania idei nowatorstwa pedagogicznego; integrowanie społeczności lokalnej do realizacji działań na rzecz środowiska; kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu na zewnątrz przy aktywizacji społecznej mieszkańców i organizacji; zdobywanie umiejętności odnajdywania swojego miejsca w społeczności lokalnej i regionalnej; efektywna współpraca z samorządem lokalnym, promowanie walorów Doliny Baryczy.

Program każdego Sympozjum obejmował wykłady plenarne, sesje posterowe, warsztaty edukacyjne w plenerze, konferencję prasową, impresje muzyczne, prezentacje projektów, wystawy pokazujące dorobek szkoły i regionu oraz imprezy towarzyszące, takie jak: degustacja zdrowej żywności, kącik profilaktyki zdrowotnej, porady eksperta ds. zawodowych, ekspozycje (archeologiczna, fotograficzna, rękodzieła), wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej "Luzak".

Uczestnikami Sympozjów byli pracownicy naukowi, nauczyciele, uczniowie wszystkich poziomów nauczania, studenci, przedstawiciel władz samorządowych, lokalnych, wojewódzkich oraz oświatowych i innych, którzy są zainteresowani tematyką ekologiczną.

Każdego roku sesji plenarnej towarzyszyły dwa nurty: filozoficzny oraz dotyczący zagadnień ekologicznych i dydaktycznych. Szczególną uwagę zwracano na podporządkowanie tematyki wystąpień i prezentacji naturalnemu środowisku człowieka, jego zagrożeniom i ochronie w uwzględnieniem walorów przyrodniczych Doliny Baryczy. Tematyka ekologiczna wykładów obejmowała szeroki wachlarz aktualnych zagadnień poczynając od problemów moralno-etycznych, filozoficznych, dydaktycznych, biologicznych, chemicznych, aż po szeroko rozumiane tematy odnoszące się do energetyki, rolnictwa, leśnictwa, przyrody, regionalizmu.

Sesja posterowa każdorazowo dotyczyła podanego wcześniej tematu; były to m.in.: "Sposoby realizacji ścieżek edukacyjnych", "Energia a środowisko", "Metody prac badawczych uczniów", "Zagrożenia cywilizacyjne". Autorami posterów byli nauczyciele i uczniowie. Twórcy wyróżnionych posterów otrzymali certyfikaty i nagrody.

Warsztaty edukacyjne w plenerze obejmowały ścieżki edukacyjne na terenie Doliny Baryczy. Były one realizowane na różne sposoby pod względem technicznym i tematycznym. Były to ścieżki: piesze, autokarowe, rowerowe, konne (bryczki), kajakowe.

Wszystkie ścieżki edukacyjne zostały przygotowane i zrealizowane przez przedstawicieli Dolnośląskich Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Nadleśnictwa w Miliczu i Żmigrodzie, uczniów Gimnazjum w Sułowie pod nadzorem ich nauczycieli.

Co roku wieczorem przed oficjalnym zakończeniem każdego Sympozjum odbyła się degustacja karpia ze Stawów Milickich oraz produktów regionalnych. Uroczystej kolacji towarzyszył uczniowski chór z Gimnazjum w Sułowie, który prezentował pieśni i piosenki związane z regionem Doliny Baryczy.

Na zakończenie Sympozjów po wręczeniu certyfikatów i nagród dla nauczycieli i uczniów przedstawiono podsumowanie całego bogatego w wydarzenia dnia w postaci prezentacji multimedialnej, podając między innymi: wyniki ankiety ewaluacyjnej, dane statystyczne o liczbie uczestników, referatów, posterów, imprez towarzyszących.

Podczas minionych 10 Sympozjów wygłoszono 43 wykłady (wykładowcami byli pracownicy naukowi wyższych uczelni z całej Polski), zaprezentowano 133 postery, zorganizowano 77 ścieżek edukacyjnych: 41 ścieżek pieszych, 9 ścieżek rowerowych, 23 zaprzęgi konne, 4 ścieżki kajakowe. Łącznie w 10 Sympozjach uczestniczyło 2777 osób, w tym 1794 uczniów i studentów.

Efektem dziesięcioletniej współpracy organizatorów i zespołu nauczycieli jest wydawanie Materiałów Pokonferencyjnych w postaci książkowej i elektronicznej, będących formą pomocy naukowej na różnych poziomach kształcenia, pozyskanie specjalistów z różnych dziedzin do wygłoszenia proekologicznych referatów, zainteresowanie problematyką Sympozjum miejscowych władz samorządowych, zainteresowanie władz oświatowych miejscowych i wojewódzkich, umożliwienie nauczycielom, uczniom oraz studentom zaprezentowania swojego dorobku naukowego w formie publikacji, wypromowanie nowych rozwiązań w zakresie dydaktyki przedmiotów przyrodniczych i innowacyjnych działań z ochrony środowiska, nawiązanie kontaktów wśród młodzieży i nauczycieli z różnych poziomów kształcenia oraz z władzami samorządowymi i oświatowymi, zintegrowanie społeczności lokalnej przez włączenie rodziców, uczniów, nauczycieli, władz gminnych do czynnego udziału w realizowaniu działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, promowanie walorów Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy.

Sympozja proekologiczne organizowane w Gimnazjum w Sułowie mają także znaczenie integrujące społeczność lokalną i są przykładem współpracy władz samorządowych i oświatowych, pracowników wyższych uczelni, nauczycieli, młodzieży i innych osób wspierających działania proekologiczne.

Działania związane z organizacją Sympozjów angażowały całe środowisko mieszkańców Sułowa i okolic, a wśród młodzieży wyrabiały poczucie więzi z regionem. Wyrażało się to m.in. w licznych piosenkach i wierszach sławiących piękno przyrody Doliny Baryczy, zaczerpniętych z twórczości artystycznej pierwszego kierownika sułowskiej szkoły, p. Tadeusza Suchorowskiego, które prezentowała sułowska młodzież każdorazowo podczas otwarcia i koncertu na zakończenie Sympozjum.

Więcej na stonie internetowe Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS www.ekos-sulow.org.pl

Do góry

XI. Sympozjum w Sułowie

Naukowy zawrót głowy – XI. Sympozjum w Gimnazjum w Sułowie, Gmina Milicz

Po dłuższej przerwie wznowiony zostaje w Gimnazjum w Sułowie cykl konferencji naukowych adresowanych do wszystkich, zainteresowanych tematyką proekologiczną i koncepcjami przywracania równowagi biologicznej środowiska naturalnego człowieka. Do udziału w Sympozjum zapraszamy każdego – nauczycieli, uczniów na różnych poziomach kształcenia, naukowców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców Doliny Baryczy. Czeka ich spotkanie z nauką, wiedzą i dydaktyką w roli głównej, a także z atrakcjami kulturalno – kulinarnymi oferowanymi przez bogaty region Doliny Baryczy.

Temat wiodący Sympozjum – „Nowe wyzwania i możliwości” – nawiązuje do trwającego Europejskiego Roku Mózgu i dlatego w wykładach plenarnych dominować będą ścieżki poznania, źródła nowych koncepcji w różnorodnych dziedzinach zintegrowanej wiedzy medycznej, chemicznej, technologii, itp.

Profesor Kazimierz Orzechowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, regionalny koordynator Festiwalu Nauki we Wrocławiu, przedstawi możliwości zastosowania wiedzy chemika i fizyka w badaniach diagnostycznych we współczesnej medycynie. Inne, nowe spojrzenie na substancje białkowe oraz ich funkcje i rolę w diagnostyce medycznej przedstawi profesor biochemii z Politechniki Wrocławskiej Piotr Dobryszycki. Usłyszymy również o pro biotechnologii i innych naturalnych zabiegach w działaniach rekultywacyjnych jezior i stawów oraz poznamy rezultaty prac badawczych na Stawach Milickich i perspektywy na przyszłość.

Podczas warsztatów można będzie samodzielnie przygotować kule Bokashi, preparaty mikrobiologiczne do zastosowania gospodarstwach domowych oraz sałatki ziołowe. Doświadczony zespół liderów w ośrodku hodowli konika polskiego w Ostoi/k. Milicza przeprowadzi warsztaty edukacyjne w formie różnorodnych ścieżek. W programie znajdą się: „fotosafari”, architektura krajobrazu, osobliwości przyrodnicze na trasie rowerowej, flora i fauna Doliny Baryczy na ścieżce rowerowej, obserwacje ptaków, fotografia przyrody, elementy Międzynarodowego Programu GLOBE oraz warsztaty Bokashi i warsztaty zielarskie. Ciekawe wystawy, m.in. fotografii i malarstwa, przygotowano dla zwiedzających w salach Gimnazjum. Nauczycieli i uczniów zachęcamy do zaprezentowania podczas sesji posterowej swojego dorobku naukowego, który zostanie następnie opublikowany w Materiałach Pokonferencyjnych XI. Sympozjum. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję smakowania specjałów kuchni regionalnej z tradycyjnym karpiem na czele oraz zapoznania się z ofertą możliwości aktywnego wypoczynku w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy.

XI. Sympozjum i warsztaty organizowane są przez Stowarzyszenie EKOS, Sekcję Dydaktyki Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Gimnazjum w Sułowie przy współpracy z Gminą Milicz, Wydziałem Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Starostwem Powiatowym w Miliczu i Przedsiębiorstwem Stawy Milickie SA.

Zgłoszenie uczestnictwa, a także program XI. Sympozjum w Sułowie wraz z pozostałymi informacjami dostępny jest w Sekretariacie Gimnazjum w Sułowie: nr tel. 71 384 7350, email: sekretariatgimnazjum@wp.pl, email: gans1@op.pl, a także na stronie internetowej Stowarzyszenia EKOS www.ekos.sulow.org.pl oraz Gimnazjum www.gimnazjumsulow.ehost.pl.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XI. Sympozjum w Sułowie. Do zobaczenia 27 września 2014 od godziny 9:00.!

Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego
mgr Krystna Gans

Program XI Sympozjum

„Postawy proekologiczne – nowe wyzwania i możliwości”
Sułów, 27 września 2014 r.

09:00 - 09:15 Powitanie uczestników
Krystyna Gans, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Krystyna Piosik, Dyrektor Gimnazjum w Sułowie

09:15 - 09:30 Uroczyste otwarcie
Paweł Wybierała, Burmistrz Gminy Milicz

SESJA PLENARNA
Przewodnicząca sesji: Krystyna Gans

09:30 - 10:05 „Chemik, fizyk, lekarz – trzy bratanki?”
prof. Kazimierz Orzechowski, Uniwersytet Wrocławski

10:05 - 10:35 „Białka – spojrzenie z perspektywy lat”
prof. Piotr Dobryszycki, Politechnika Wrocławska

10:35 - 10:50 Wspólne zdjęcie

10:50 - 11:20 Przerwa (kawa, herbata – prezentacja kuchni regionalnej)

11:20 - 11:35 „Biologizacja fundamentem nowoczesnego rolnictwa”
mgr inż. Stanisław Kolbusz, Stowarzyszenie EKOSYSTEM Dziedzictwo Natury

11:35 – 11:50 „Biologiczne metody rekultywacji wód powierzchniowych”
mgr inż. Tomasz Woszczyk, Mikronatura Środowisko sp. z o.o.

11:50 - 12:00 Stawy Milickie – Kraina Niezwykłości
Sławomir Mazurek, Prezes Zarządu Stawy Milickie SA

12:00 - 13:00 SESJA POSTEROWA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW
Przewodnicząca sesji: dr Krystyna Chmieleńska, Uniwersytet Wrocławski

12:00 - 13:00 ZWIEDZANIE WYSTAW OKOLICZNOŚCIOWYCH

13:00 - 14:00 Obiad

14:00 - 14:30 Przerwa

14:30 - 15:00 Przejazd autokarem do ośrodka Ostoja Milicz

15:00 - 17:00 WARSZTATY EDUKACYJNE W PARKU KRAJOBRAZOWYM DOLINA BARYCZY

Przewodnicząca sesji: Krystyna Piosik

  • Zaprzęgi konne „Fotosafari” – Ruda Sułowska
  • Ścieżka rowerowa „Szlakiem osobliwości przyrodniczych”
  • Ścieżka piesza „Miłośnicy ornitologii”
  • Ścieżka regionalna „Architektura krajobrazu Doliny Baryczy”
  • Ścieżka fotograficzna „Fotosnajperzy Doliny Baryczy”
  • Ścieżka piesza „Program Badawczy GLOBE w Dolinie Baryczy”
  • Ścieżka kajakowa „Flora i fauna Doliny Baryczy”
  • Warsztaty „Bokashi”
  • Warsztaty „Zioła z Doliny Baryczy na talerzu”

17:00 - 18:00 Wspólne grillowanie „Smaki kuchni regionalnej”

18:00 - 19:00 Podsumowanie Sympozjum i warsztatów edukacyjnych w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy

19:00 Zakończenie

Program XI Sympozjum - do pobrania

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

film izle