Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie od 2000 r. jest członkiem Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi (TGPzMMiW).

Celem Towarzystwa jest optymalizacja szans integralnego rozwoju i wychowania dziecka wiejskiego; tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami, którzy widzą potrzebę kierowania gimnazjów, w kierunku szkół wychowujących i kształcących, a ich system dydaktyczno-wychowawczy będzie uwzględniał wartość kultury wsi i regionu; pobudzanie nowatorstwa, ambicji pedagogów, stosowanie motywacji moralnych i materialnych, służąc radą tym, którzy poszukują jak najlepszych metod nauczania oraz wychowania młodzieży ku wartościom, w których tradycje kulturowe znajdują swe znaczące miejsce; integracja podmiotów szkoły w celu budowania systemu wychowawczo - dydaktycznego na mocnych podstawach aksjologicznych, w tym na wartościach kultury wsi i regionu; podejmowanie wszechstronnych działań mających na celu podniesienie rangi i pozycji społecznej gimnazjalistów z terenów wiejskich i z małych miast oraz ich nauczycieli.

Do głównych zadań Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących należy: budowanie innowacyjnych mikrosystemów wychowawczo-dydaktycznych klas; inspirowanie młodzieży do pracy naukowo-badawczej zwłaszcza w zakresie przyrody; organizowanie wakacyjnych obozów naukowych; praca metodą projektów; budowanie w szkołach centrów edukacji aksjologicznej; organizowanie festiwali nauki, konkursów wiedzy i twórczości.

Do głównych osiągnięć Towarzystwa należą: wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych; wzrastająca liczba uczniów wybierających dalszą drogę kształcenia w szkołach maturalnych; wydanie siedmiu pozycji książkowych prac badawczych uczniów z zakresu przyrody; wydanie ośmiu pozycji książkowych prac uczniowskich "Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania"; prowadzenie edukacji aksjologicznej w środowiskach, w których funkcjonują gimnazja poprzez organizowanie konferencji i sesji popularnonaukowych.

Opiekunem naukowym Towarzystwa jest prof. dr hab. Krystyna Chałas, pracownik naukowy Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Sułowskie Gimnazjum czynnie uczestniczy we wszystkich działaniach TGP, a w szczególności bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie "Świat wiejskich wartości źródłem wzrastania" (osiągnięcia naszych uczniów: II i III miejsce 2003 r., I miejsce 2007 r., II miejsce 2009 r.), Ogólnopolskim Konkursie "Praca naukowo-badawcza gimnazjalisty" (osiągnięcia naszych uczniów: I miejsce 2003 r., III miejsce 2006 r., 2008 r., wyróżnienie 2007 r., 2009 r.), Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Pejzaż wiejski". Podsumowanie konkursów ogólnopolskich odbywa się w Sejmie RP. Nasze gimnazjum jest koordynatorem konkursu "Praca naukowo-badawcza gimnazjalisty", przygotowuje podsumowanie na uroczystość rozdania dyplomów i nagród.

Ponadto sułowskie gimnazjum prowadzi edukację aksjologiczną w środowisku szkolnym i pozaszkolnych poprzez zorganizowanie Sympozjów naukowych, sesji popularno-naukowych dla społeczności szkolnej i pozaszkolnej m.in.: "Moja droga do wolności", "Godność osoby - wartość wartości", " Odpowiedzialność wspólnie budowana." Gimnazjaliści wraz z opiekunem brali 3-krotnie udział w obozach naukowych w Gimnazjum w Mielniku (2004, 2005 r.) oraz w Gimnazjum w Brzeznej (2006 r.).

W szkole na bazie pracy w Towarzystwie powstało Szkolne Centrum Myśli Jana Pawła II.

Na maj 2010 r. nasze gimnazjum przygotowało Regionalną Dolnośląską Konferencją z okazji 10-lecia działalności Towarzystwa. (więcej na ten temat można znaleźć tutaj - plik pdf)

Nie sposób wymienić wszystkie efekty wynikające ze współdziałania w Towarzystwie, bowiem ich odbiorcą zawsze jest uczeń i jego najbliższe środowisko, a to zmienia się w cyklu trzyletniego kształcenia gimnazjalnego. Dzięki uczniom szkoła to żywy organizm, który wzrasta i dojrzewa do coraz to nowych ambitnych wyzwań.

Więcej na temat działalności Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast w Wsi można znaleźć na stronie internetowe www.e-tgp.pl

Zobacz również specjalne wydanie gazety szkolnej "Luzak" z okazji Regionalnej Konferencji TGP w Sułowie (17 maja 2010)

    pdf
  • Luzak
    Format pliku: pdf
    Rozmiar pliku: 2,35 MB

Do góry

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

film izle