Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Projekty edukacyjne

Projekt „Ekologia”

II semestr zajęć w ramach projektu

Żywioł „Ziemia”

Na początku drugiego semestru zajęć prowadzone były zajęcia z dwóch tematów projektowych: „Ile energii leży pod stopami?” oraz „Wpływ jakości gleby na środowisko i człowieka”. Uczniowie poznali zależność między wielkością stopnia geotermicznego danego miejsca a jego lokalizację na płytach litosfery, obliczali wartość temperatury na różnych głębokościach.

Podczas zajęć terenowych uczniowie lokalizowali za pomocą GPS ujęcia wody (7 studni w Sułowie), przy pomocy świstawki hydrologicznej wykonali pomiary głębokości występowania wód podziemnych z ukształtowaniem powierzchni terenu, określali kierunek spływu ewentualnych zanieczyszczeń, które mogą siędostać do wód podziemnych. Poznali zasoby internetowe przydatne w realizacji projektu m. in. Googleearth, geoportal oraz pracowali z wykorzystaniem map topograficznych. Wykorzystano wyniki obserwacji wykonanych w czasie zajęć terenowych oraz z wykorzystaniem pobranych próbek gleb. Określili skład granulometryczny gleb piaszczystej i gliniastej oraz określili właściwościgleb.

Na kolejnych zajęciach otrzymali biopaliwo z materiałów: wodorotlenku sodu, oleju roślinnego, metanolu (który uzyskano z płynu przeciw zamarzaniu), rozpuszczalnika oraz badali jego właściwości. Podawali argumenty proekologiczne oraz gospodarcze przemawiające za zastosowaniem biodiesla. Atrakcją było otrzymanie biogazu z krowiego obornika, obierek od owoców i warzyw, oraz zbadaliwłaściwości otrzymanego gazu i ku radości wszystkich gaz bardzo dobrze się spalał. Uczniowie korzystając z Internetu i materiałów źródłowych podali 5 głównych składników biogazu. Opisali metody pozyskanego biogazu, podali wady i zalety biogazu jako źródło energii. Zajęcia terenowe i laboratoryjne cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem.

Kolejne zajęcia dotyczyły projektu „Wpływ jakości gleby na środowisko i człowieka”. Uczniowie zapoznali się z typem gleb oraz ich rozmieszczeniem w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy. Określali doświadczalnie skład granulometryczny i określali typ gleby. Wykryli w badanych próbkach gleby śladowe ilości azotu, średnią zawartość fosforu i niską zawartość potasu. Wykryli zawartość ołowiu w próbkach gleby pobranych obok stacji benzynowych silne zasolenie w glebie koło drogi głównej, lekkie zasolenie lub brak zasolenia w glebach (pole uprawne, łąka). W zajęciach terenowych zapoznali się z techniką wykonania pomiarów temperatury gleby. Uzyskane wyniki posłużyły do wykonania wykresu zmienności temperatur gleby w czasie w zależności od głębokości pomiarów. Każde zajęcia kończyły się podsumowaniem, dyskusją i wyciągnięciem wniosków przez uczniów.

21.05.2012 uczniowie uczestniczyli w lekcji pokazowej przeprowadzonej przez pracownika UW mgr Michała Gadka. Zajęcia terenowe dotyczyły metod określania wieku drzew oraz odczytywaniu informacji z ułożenia poszczególnych przyrostów rocznych (wpływ różnych czynników przyrodniczych i poza przyrodniczych na tempo przyrostów rocznych). Uczestniczyli również w wykonaniu pomiarów powietrza, wody i gleby przeprowadzonych przez pracownika SGS, który przedstawił metody pobierania wody, powietrza i gleby z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych.

W wielką radością uczniowie wykonali wystawę zdjęciową (od początku projektu), która zdobi korytarze szkolne. Na spotkaniu z rodzicami przedsatwili prezentację multimedilaną i postery dotyczące projektu. Odbył się szkolny konkurs na prezentacje multimedilaną.

Zajęcia w czerwcu prowadzone były zajęcia z tematu projektowe „Ile energii leży pod stopami”. Uczniowie skonstruowali urzędzenie do fermentacji trawy i wykonali pomiary zgodnie z instrukcją Z.8.2.2, wykonali wykres zmian temperatury wody i powietrza w czasie. Każdorazowo wykonali dokumentację zdjęciową.

W dniach 18.06.2012 i 20.06.2012 uczniowie uczestniczyli w zajęciach terenowych powiązanych z poznaniem technologii produkcji i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Uczniowie poznali technologię produkcji oleju rzepakowego wykorzystywanego do produkcji biopaliwa. Obliczali powierzchnie plantacji wierzby ekoenergetycznej (przeliczali i porównywali kaloryczność uzyskiwanej wierzby z innymi surowcami energetycznymi). Podczas wizyty w kotłowni opalanej słomą poznali technologię wykorzystywania OZE do produkcji ciepła. Zapoznali się również z różnymi rodzajami peletów produkowanych ze słomy zbożowej, siana, słomy rzepakowej.

W dniu 27.06.2012 r. nagrodzona grupa - III miejsce na najciekawszą prezentację problemu badawczego realizowanego metoda projektu edukacyjnego, uczestniczyła w uroczystym rozdaniu nagród na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowaniu środowiska w Uniwersytecie Wrocławskim. W skład nagrodzonej grupy weszli: Agata Milian, Bartosz Dolny, Gabriel Plewa i Marcin Bucyk. Opiekunem grupy była pani Anna Tyczyńska.

Do góry

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

film izle