Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Wyrównywanie szans edukacyjnych gimnazjalistów z terenu Gminy Milicz

unia europejska

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu: od 1.03.2014 do 30.06.2015

Cel główny projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych 127 uczniów Gimnazjum w Sułowie i Gimnazjum we Wróblińcu poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania z wykorzystaniem innowacyjnych metod opartych na urządzeniach multimedialnych

W ramach projektu Gimnazjum w Sułowie zakupiło pomoce dydaktyczne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Szkoła zakupiła m.in. tablicę interaktywną, projektor oraz laptop, z których korzysta młodzież nie tylko w trackie zajęć prowadzonych w ramach projektu, ale również podczas lekcji przewidzanych w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Lista zajęć prowadzonych w ramach projektu w roku szkolnym 2014/2015, semestr 2

  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
  • Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka niemieckiego
  • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia)
  • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka)
  • Zajęcia dydakt-wyrówn. z przedm. przyrod.
  • Zajęcia laboratoryjne z chemii na Wydziala Chemicznym Politechniki Wrocławskiej
  • Zajęcia laboratoryjne z fizyki na Politechnice Wrocławskiej

Do góry

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika