Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Projekty edukacyjne

Wychowanie ku wartościom

Projekty organizowane w ramach Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi

Projekt powstał przy współpracy
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
oraz dofinansowaniu Gminy Milicz

O projektach

Od powstania naszego Gimnazjum cała społeczność szkolna, tj. młodzież, grono pedagogiczne, personel szkolny ciągle stawia sobie pytania – czy szkoła może być naprawdę drogą dla ucznia - człowieka i na odwrót: czy uczeń – człowiek jest naprawdę drogą szkoły. Odpowiedź jest oczywiście twierdząca: jeżeli dla szkoły rzeczą naturalną jest funkcja wychowawcza, to pozostaje oczywiste, że ona nie może istnieć inaczej, jak tylko dla ucznia – człowieka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie od 2000 r. należy do Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi (TGP). Wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach TGP wykorzystywaliśmy na szkoleniowych radach pedagogicznych, w ramach których przygotowaliśmy program wychowawczy szkoły w oparciu o publikację pani prof. Krystyny Chałas pt. „W stronę kultury dawania”. Proces wychowania ku wartościom znajduje swoją egzemplifikację praktyczną w programie wychowawczym naszej szkoły. Program wychowawczy szkoły a także programy przedmiotów, godzin wychowawczych, kół zainteresowań i agend szkolnych oparliśmy na szerokim spectrum wartości. Aby proces ten urzeczywistniać, w naszej szkole prowadzone są projekty o podłożu wychowawczym i aksjologicznym, podczas których zwracamy szczególną uwagę na następujące wartości: godność, wolność, odpowiedzialność, szacunek do tradycji chrześcijańskich i narodowych, prawda i honor, miłość i transcendencja. Od powstania naszego Gimnazjum personalizm głoszony przez nauczanie i życie Jana Pawła II przewija się w realizowanych przez uczniów projektach edukacyjnych. Wśród nich należy wymienić choćby niektóre: „Godność osoby – wartość wartości”, „Moja droga do wolności”, „Odpowiedzialność za siebie i innych”, „Miłość i transcendencja”, „Polska Wielkanoc”, „Misterium chleba”, „Boże Narodzenie”.

Rok szkolny 2009/2010 - Projekt „Odpowiedzialność wspólnie budowana”

Publikacja

Galeria zdjęć

Prezentujemy zdjęcia plakatów wykonanych przez uczniów w ramach projektu odpowiedzialność

Rok szkolny 2011/2012 - „Miłość i transcendencja”

Galeria zdjęć

Plakaty wykonane przez uczniów w ramach projektów edukacyjnych

Rok szkolny 2012/2013 - „Godność osoby - wartość wartości”

Podsumowanie projektu odbyło się 27 marca 2013 r.

Publikacja

Do góry

Galeria zdjęć

Rok szkolny 2013/2014 - „Wolność”

10 kwietnia dla uczniów sułowskiego gimnazjum stał się bardzo uroczystym dniem. Realizowano w tym dniu dwa projekty: Wolność oraz VII rocznicę nadania szkole imienia. Mottem uroczystości stały się słowa Jana Pawła II (patrona szkoły)„ Wolności nie można posiadać, trzeba ją stale zdobywać” . Za organizację uroczystego apelu odpowiedzialni byli nauczyciele sułowskiego gimnazjum: p. Mirosława Baczkowska- Milian oraz ks. Marcin Nesterowicz. Przygotowania do realizacji projektu „Wolność” rozpoczęły się kilka tygodni wcześniej. Wychowawcy wraz z uczniami wybrali zagadnienia do opracowania i realizacji. Efektem ich prac było przeprowadzenie lekcji wychowawczych oraz przygotowanie prelekcji, posterów, krótkich scenek tematycznych.

Przydział zadań wyglądał następująco:

I a – Zagrożenia wolności – wych. p. Andrzej Romanowicz

I b pod przewodnictwem p. Agnieszki Sadownik przygotowała poster i prezentację nt: „Zycie za wolność”, sugestią do pracy były słowa papieża „Nie ma wolności bez sprawiedliwości” .

II a pod kierunkiem wychowawczyni Edyty Solatyckiej, przedstawiła różnorodne znaczenia słowa wolność.

II b wraz z wychowawcą p. Bogumiłem Piosikiem, podjęła próbę określenia granic szeroko pojętej wolności.

Tematem wystąpienia klasy III a, opracowanego pod kierownictwem wychowawczyni, p. Mirosławy Baczkowskiej-Milian, było „Wolność słowa a odpowiedzialność”. Natomiast klasa III b wraz z wychowawczynią Renatą Pałką, zrealizowała zadanie „Wolność w cytatach i maksymach”.

Wystąpienia, przeplatane były recytacjami utworów o tematyce szeroko pojętej wolności. Wśród nich znalazły się wiersze absolwentów szkoły np. „Bo wolność to …” Anny Śmierzchały.

Projekt, w krótkim wystąpieniu nt. „Wolność w nauczaniu Jana Pawła II”, podsumował ks. Marcin Nesterowicz.

Wielu wzruszeń dostarczyły obchody VII Rocznicy nadanie szkole imienia Jana Pawła II. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, która przybliżyła wydarzenia upamiętniające tamten dzień.

Prezentację „Rocznica nadania szkole imienia” wykonała Anna Tyczyńska. Tekst prezentacji napisała Absolwentka Gimnazjum Agata Milian, przedstawiły: Patrycja Kurowska i Weronika Pyczak z klasy II a.

Prezentację „Jan Paweł II. Anegdoty i ciekawostki” wykonały, przedstawiły oraz opracowały tekst Patrycja Kurowska i Weronika Pyczak . Opiekę instrumentalno-wokalną nad akademią objęła p. Anna Tyczyńska i to pod jej dyrygenturą uczniowie wykonali „Barkę” - pieśń oazową, która nieodłącznie kojarzy się z postacią Jana Pawła II.

Bardzo osobisty charakter miało wystąpienie dyr. Krystyny Piosik, która opowiedziała uczniom swoje przeżycia po spotkaniu z Janem Pawłem II.

Połączenie dwóch projektów sprawiło, że uczniowie z wielkim zaangażowaniem włączyli się w ich organizację, zadbali o przygotowanie wystąpień, posterów dekorujących salę, strój apelowy podkreślający rangę przedsięwzięcia.

Akademia dostarczyła wielu niezapomnianych przeżyć uczniom, nauczycielom oraz zaproszonym gościom.

Rozdano również nagrody w konkursie plastycznym „Jan Paweł II papież naszych serc”. Konkurs organizowali ks. Marcin Nesterowicz i pani Alina Snażyk.

  • I miejsce zajął Patryk Zagórny z kl. IIIA
  • II miejsce – Maksymilian Cierpisz z kl. IB
  • III – Dominika Banasiak z kl. Ib
  • Wyróżnienie otrzymała Sandra Czaja z kl. IIb

Opracowała: Joanna Dolna

Publikacja

Galeria zdjęć

Do góry

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

film izle