Szko豉 Podstawowa im. Juliusza S這wackiego w Su這wie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Instrukcja dla ucznia przyst瘼uj帷ego do egzaminu

毒鏚這: cke.edu.pl

Zasady obowi您uj帷e na egzaminie gimnazjalnym

Informacja dla ucznia (s逝chacza) dotycz帷a przebiegu egzaminu

Wszelkie informacje na temat egzaminu dost瘼ne s na stronie

http://cke.edu.pl/

Prawa i obowi您ki ucznia (s逝chacza) przyst瘼uj帷ego do egzaminu okre郵a rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunk闚 i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzania sprawdzian闚 i egzamin闚 w szko豉ch publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, ze zm.).

Uczniowie (s逝chacze) posiadaj帷y opini/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub za鈍iadczenie lekarskie o chorobie lub czasowej niesprawno軼i oraz ci, kt鏎zy maj pozytywn opini rady pedagogicznej, maj prawo do przyst徙ienia do egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do ich dysfunkcji (zgodnie z  Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunk闚 i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczni闚 (s逝chaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepe軟osprawnych, niedostosowanych spo貫cznie oraz zagro穎nych niedostosowaniem spo貫cznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE).

 1. Ucze (s逝chacz) zg豉sza si na ka盥y zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szko造.
 2. O ustalonej godzinie zdaj帷y wchodz do sali pojedynczo, wed逝g kolejno軼i na li軼ie i zajmuj miejsca przy stolikach, kt鏎ych numery wylosowali. Ka盥y ucze (s逝chacz) powinien mie przy sobie dokument stwierdzaj帷y to窺amo嗆 (np. wa積 legitymacj szkoln) i okaza go, je郵i zostanie o to poproszony.
 3. Na egzamin ucze (s逝chacz) przynosi ze sob wy陰cznie przybory do pisania, tj. pi鏎o lub d逝gopis z czarnym tuszem/atramentem, oraz w przypadku egzaminu z zakresu matematyki przybory do rysowania: o堯wek, kt鏎y mo瞠 by wykorzystany tylko do rysowania, gumk, linijk, ekierk, cyrkiel i k徠omierz. Na egzaminie nie mo積a korzysta z kalkulatora oraz s這wnik闚. Nie wolno tak瞠 przynosi i u篡wa 瘸dnych urz康ze telekomunikacyjnych.
 4. Przewodnicz帷y zespo逝 nadzoruj帷ego w obecno軼i przedstawiciela zdaj帷ych odbiera pakiety z materia豉mi egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.
 5. Arkusze egzaminacyjne rozdaje si zdaj帷ym o godzinie wyznaczonej w  harmonogramie og這szonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpocz璚ia egzaminu z danego zakresu/poziomu.
 6. Po otrzymaniu w豉軼iwego arkusza na polecenie przewodnicz帷ego zespo逝 nadzoruj帷ego zdaj帷y ma obowi您ek:
  1. zapozna si z instrukcj wydrukowan na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego; w razie w徠pliwo軼i mo瞠 poprosi o jej wyja郾ienie cz這nk闚 zespo逝 nadzoruj帷ego
  2. wyrwa ze 鈔odka arkusza czterostronicow kart rozwi您a zada otwartych wraz z kart odpowiedzi: - w cz窷ci pierwszej z zakresu j瞛yka polskiego - w cz窷ci drugiej z zakresu matematyki - w cz窷ci z j瞛yka obcego nowo篡tnego na poziomie rozszerzonym (nie dotyczy uczni闚 (s逝chaczy) korzystaj帷ych z ark uszy dostosowanych, tj. G-2, G-4, G-5, G-6, g-7, G-8; a w przypadku uczni闚 (s逝chaczy) niepe軟osprawnych ruchowo, uczni闚 z czasow niesprawno軼i r彗, uczni闚 z afazj i uczni闚 ze specyficznymi trudno軼iami w uczeniu si w wykonaniu tej czyn no軼i pomagaj cz這nkowie zespo逝 nadzoruj帷ego).
  3. sprawdzi, czy materia造 egzaminacyjne s kompletne, tzn. czy zawieraj:
   w cz窷ci pierwszej z zakresu
   - historii i wiedzy o spo貫cze雟twie zeszyt zada i kart odpowiedzi
   - j瞛yka polskiego zeszyt zada, kart rozwi您a zada otwartych oraz kart odpowiedzi
   w cz窷ci drugiej z zakresu
   - przedmiot闚 przyrodniczych zeszyt zada i kart odpowiedzi
   - matematyki zeszyt zada, kart rozwi您a zada otwartych oraz kart odpowiedzi
   w cz窷ci trzeciej na poziomie
   - podstawowym zeszyt zada i kart odpowiedzi
   - rozszerzonym zeszyt zada, kart rozwi您a zada otwartych oraz kart odpowiedzi
  4. sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy s one wyra幡ie wydrukowane, czy w zeszycie zada znajduje si wymieniona w instrukcji liczba zada; braki powinien natychmiast zg這si przewodnicz帷emu zespo逝 nadzoruj帷ego, a  po otrzymaniu kompletnego arkusza potwierdzi jego odbi鏎 czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protoko逝 przebiegu danego zakresu/poziomu egzaminu
  5. sprawdzi poprawno嗆 numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisa sw鎩 trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umie軼i naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach (w przypadku uczni闚 (s逝chaczy) korzystaj帷ych z arkuszy dostosowanych, tj. G...-2, G...-4, G...-5, G...-6, G...-7, G...-8 oraz uczni闚 (s逝chaczy) niepe軟osprawnych ruchowo, uczni闚 (s逝chaczy) z czasow niesprawno軼i r彗, uczni闚 (s逝chaczy) z afazj i uczni闚 (s逝chaczy) ze specyficznymi trudno軼iami w uczeniu si czynno軼i zwi您ane z kodowaniem wykonuj cz這nkowie zespo逝 nadzoruj帷ego).
 7. Czas przeznaczony na rozwi您ywanie zada liczy si od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpocz璚ia pracy i wynosi odpowiednio:
  1. w cz窷ci humanistycznej:
   - arkusz egzaminacyjny z historii i wiedzy o spo貫cze雟twie 60 minut; w przypadku uczni闚 (s逝chaczy), dla kt鏎ych czas trwania egzaminu mo瞠 by przed逝穎ny nie wi璚ej ni 80 minut
   - arkusz egzaminacyjny z j瞛yka polskiego 90 minut; w przypadku uczni闚 (s逝chaczy), dla kt鏎ych czas trwania egzaminu mo瞠 by przed逝穎ny nie wi璚ej ni 135 minut
  2. w cz窷ci matematyczno-przyrodniczej:
   - arkusz egzaminacyjny z przedmiot闚 przyrodniczych 60 minut; w przypadku uczni闚 (s逝chaczy), dla kt鏎ych czas trwania egzaminu mo瞠 by przed逝穎ny nie wi璚ej ni 80 minut
   - arkusz egzaminacyjny z matematyki 90 minut; w przypadku uczni闚 (s逝chaczy), dla kt鏎ych czas trwania egzaminu mo瞠 by przed逝穎ny nie wi璚ej ni 135 minut
  3. w cz窷ci z j瞛yka obcego nowo篡tnego:
   - arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym 60 minut; w przypadku uczni闚 (s逝chaczy), dla kt鏎ych czas trwania egzaminu mo瞠 by przed逝穎ny nie wi璚ej ni 80 minut
   - arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym 60 minut; w przypadku uczni闚 (s逝chaczy), dla kt鏎ych czas trwania egzaminu mo瞠 by przed逝穎ny nie wi璚ej ni 90 minut.
   W przypadku egzaminu z j瞛yka obcego nowo篡tnego bezpo鈔ednio p o zapisaniu czasu rozpocz璚ia i zako鎍zenia rozwi您ywania zada odtworzone zostaje nagranie z p造ty CD.
 8. Zdaj帷y rozwi您uje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wy陰cznie d逝gopisem lub pi鏎em z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki mo瞠 wykona o堯wkiem).
 9. Zdaj帷y zaznacza odpowiedzi do zada zamkni皻ych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczni闚 (s逝chaczy) niewidomych, s豉bowidz帷ych, nies造sz帷ych i s豉bos造sz帷ych, z autyzmem, w tym z zespo貫m Aspergera, z upo郵edzeniem umys這wym w stopniu lekkim, niepe軟osprawnych ruchowo, z czasow niesprawno軼i r彗, z afazj oraz uczni闚 ze specyficznymi trudno軼iami w uczeniu si).
 10. W czasie pracy z  arkuszem egzaminacyjnym zdaj帷y pracuje samodzielnie i nie zak堯ca przebiegu egzaminu, a w szczeg鏊no軼i:
  1. nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczeg鏊nie uzasadnionej sytuacji mo瞠 opu軼i sal po uzyskaniu pozwolenia przewodnicz帷ego zespo逝 nadzoruj帷ego i przy zachowaniu warunk闚 uniemo磧iwiaj帷ych kontaktowanie si zdaj帷ego z innymi osobami, z wyj徠kiem konieczno軼i skorzystania z pomocy medycznej)
  2. nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca
  3. w 瘸dnej formie nie porozumiewa si z innymi zdaj帷ymi
  4. nie wypowiada uwag i komentarzy
  5. nie zadaje 瘸dnych pyta dotycz帷ych zada egzaminacyjnych.
 11. W przypadku:
  - stwierdzenia niesamodzielnego rozwi您ywania zada egzaminacyjnych przez ucznia (s逝chacza)
  - wniesienia przez ucznia (s逝chacza) do sali egzaminacyjnej urz康zenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia (s逝chacza) z urz康zenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej
  - zak堯cania przez ucznia (s逝chacza) prawid這wego przebiegu egzaminu w  spos鏏 utrudniaj帷y prac pozosta造m uczniom (s逝chaczom) przewodnicz帷y szkolnego zespo逝 egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi (s逝chaczowi) prac z arkuszem egzaminacyjnym, uniewa積ia mu odpowiedni zakres/poziom danej cz窷ci egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.
 12. Zdaj帷y, kt鏎y uko鎍zy prac przed wyznaczonym czasem, zg豉sza to przewodnicz帷emu zespo逝 nadzoruj帷ego przez podniesienie r瘯i i zamyka sw鎩 arkusz egzaminacyjny. Przewodnicz帷y lub cz這nek zespo逝 nadzoruj帷ego sprawdza poprawno嗆 kodowania i  kompletno嗆 arkusza i odbiera go. Dodatkowo, je瞠li zdaj帷y zg豉sza zako鎍zenie pracy wcze郾iej ni na 10 minut przed zako鎍zeniem czasu przeznaczonego na prac z  arkuszem przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego przewodnicz帷y lub cz這nek zespo逝 nadzoruj帷ego sprawdza, czy ucze (s逝chacz) zaznaczy odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznacze poleca przeniesienie odpowiedzi na kart (nie dotyczy uczni闚 (s逝chaczy) ze specyficznymi trudno軼iami w uczeniu si, uczni闚 niepe軟osprawnych ruchowo oraz z czasow niesprawno軼i r彗, uczni闚 z afazj oraz korzystaj帷ych z arkuszy dostosowanych, tj. G...-2, G...-4, G...-5, G...-6, G...-7, G...-8). Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali ucze (s逝chacz) wychodzi, nie zak堯caj帷 pracy pozosta造m pisz帷ym.
 13. Po up造wie czasu przeznaczonego na rozwi您ywanie zada uczniowie (s逝chacze), kt鏎zy przenosz rozwi您ania na kart, maj 5 dodatkowych minut, 瞠by spr awdzi poprawno嗆 wykonania tej czynno軼i. Ten czas nie mo瞠 by wykorzystany na rozwi您ywanie zada, a wy陰cznie na weryfikacj poprawno軼i przeniesienia rozwi您a na kart odpowiedzi. Po up造wie 5 minut zdaj帷y ko鎍z prac z arkuszem egzaminacyjnym i stosuj si do polece przewodnicz帷ego zespo逝 nadzoruj帷ego. Zdaj帷y, kt鏎zy nie zd捫yli przenie嗆 odpowiedzi na kart odpowiedzi, zg豉szaj ten fakt nauczycielowi.
 14. Praca z drugim arkuszem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna si po przerwie i przebiega zgodnie z zasadami opisanymi w punktach od 6. do 13.
 15. Je瞠li ucze/s逝chacz uzna, 瞠 w trakcie egzaminu zosta造 naruszone przepisy dotycz帷e jego przeprowadzania, on lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog w terminie 2 dni od daty odpowiedniej cz窷ci egzaminu zg這si pisemne zastrze瞠nia do dyrektora w豉軼iwej okr璕owej komisji egzaminacyjnej. Zastrze瞠nie musi zawiera dok豉dny opis zaistnia貫j sytuacji.
 16. Dyrektor w豉軼iwej okr璕owej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrze瞠nia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygni璚ie dyrektora okr璕owej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. W razie stwierdzenia naruszenia przepis闚 dotycz帷ych przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrze瞠, o  kt鏎ych mowa w  pkt 15., lub z urz璠u dyrektor okr璕owej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, mo瞠 uniewa積i odpowiedni zakres/poziom danej cz窷ci egzaminu, je瞠li to naruszenie mog這 wp造n望 na jego wynik. Ucze (s逝chacz) przyst瘼uje do odpowiedniego zakresu/poziomu danej cz窷ci egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 17. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwi您ywania zada przez uczni闚 (s逝chaczy) skutkuje uniewa積ieniem odpowiedniego zakresu/poziomu danej cz窷ci egzaminu tych zdaj帷ych (decyzj podejmuje dyrektor okr璕owej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Ucze (s逝chacz) przyst瘼uje do odpowiedniego zakresu/poziomu danej cz窷ci egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 18. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwi您ywania zada przez ucznia (s逝chacza), kt鏎y przyst徙i do odpowiedniego zakresu/poziomu danej cz窷ci egzaminu w terminie dodatkowym , dyrektor okr璕owej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, uniewa積ia odpowiedni zakres/poziom danej cz窷ci egzaminu tego ucznia (s逝chacza). W  za鈍iadczeniu o  szczeg馧owych wynikach egzaminu dla danego ucznia (s逝chacza), w miejscach przeznaczonych na wpisanie wynik闚 uzyskanych z odpowiednich zakres闚/poziom闚 danej cz窷ci egzaminu, wpisuje si „0%”.
 19. W sytuacjach, o kt鏎ych mowa w pkt 16.18., dyrektor komisji okr璕owej przekazuje dyrektorowi szko造 oraz, za jego po鈔ednictwem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia lub s逝chaczowi, kt鏎emu zosta uniewa積iony dany zakres albo poziom odpowiedniej cz窷ci egzaminu gimnazjalnego, pisemn informacj o przyczynach uniewa積ienia.

Dla rodzic闚

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoria M這dzie篡

Projekt pomnika